Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Zoals het er nu uitziet, zal in 2019 de omgevingswet in werking treden. Hiermee veranderd de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving ingrijpend.

Om dit in goede banen te leiden werd er voorgesteld een Raadswerkgroep omgevingswet in te stellen.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het instellen van een raadswerkgroep met het verzoek vanuit iedere fractie 1 lid tijdens de behandeling van het voorstel op 21 maart 2017 voor te dragen om zitting te nemen in de werkgroep.

Toelichting.

Er zullen verschillende wetten samengevoegd worden in de nieuwe Omgevingswet, dit zijn onder andere de WABO, Wet Ruimtelijke Ordening, Waterwet en Wet milieubeheer.

Ook de instrumenten zullen veranderen. Onder andere moeten de Gemeenten een omgevingsvisie opstellen en één omgevingsplan, dat in plaats komt van de huidige bestemmingsplannen.

Gelet op de omvang van dit proces is het belangrijk dat de gemeente nu al begint met de voorbereidingen.

De 1e fase vanuit de werkgroep zal zijn het begeleiden in het opstellen van een startdocument, op welke wijze de gemeente naar buiten wil treden. De oplevering van het startdocument staat gepland voor september 2017.

De behandeling en het besluit.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in het voorstel om een Raadswerkgroep in te stellen voor de Omgevingsvisie.

Namens Gemeentebelangen neemt Peter van Es zitting in de werkgroep.

De Gemeenteraad heeft met algehele stemmen (unaniem) ingestemd met het voorstel.