Vries, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Voor Vries is in 2006 een bestemmingsplan vastgesteld, dit bestemmingsplan dient eens per 10 jaar herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Aangezien er geen hele grote ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen het bestemmingsplan, heeft het College van B en W er voor gekozen dit middels een Beheersverordening te doen. Deze beheersverordening werd besproken tijdens de Gemeenteraadsvergadering.

Gevraagd besluit.

  1. De ‘Nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening Vries’ met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

  2. De beheersverordening Vries bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVVriesKern-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beheersverordening vaststellen;

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Zoals reeds gemeld dient de Gemeente op basis van de wet Ruimtelijke Ordening (WRO) iedere 10 jaar een bestemmingsplan te herzien en opnieuw vast te stellen. Wanneer dit nagelaten wordt, is het niet meer mogelijk leges te heffen op diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Een voorbeeld van deze leges zijn de omgevingsvergunningen.

De beheersverordening Vries vervangt het bestemmingsplan Vries kern.

Zienswijzen.

De ontwerp beheersverordening heeft vanaf vrijdag 9 december 2016 gedurende in totaal 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode was het mogelijk voor een ieder om zienswijzen in te dienen.

Er zijn in totaal 17 zienswijzen ingediend.

Het grootste gedeelte van de zienswijzen waren gericht op het perceel Westerstraat 26 in Vries. De zienswijzen richtten zich met name op de volgende punten.

  • De maximaal toegestane bouwhoogte op dit perceel.

  • Het maximaal toegestaan aantal bedrijfswoningen.

  • Verzoek tot toevoeging van een bebouwingspercentage.

  • Verzoek tot het toevoegen of overnemen van een afwijkingsregeling in de regels van de bestemming maatschappelijk.

  • Verzoek tot het toevoegen of overnemen van de regeling met betrekking tot bossingels in de gehele beheersverordening.

Door de zienswijzen zijn er wijzigingen doorgevoerd op de beheersverordening.

Behandeling.

Tijdens de behandeling van dit agendapunt kwam er een inspreker aan het woord namens de bewoners van de Westerstraat, dit was meneer van Leeuwen. De punten die hierboven onder het kopje Zienswijzen aangegeven werden, en nog niet meegenomen waren in de beheersverordening, werden door meneer van Leeuwen nogmaals aangehaald.

Er werd over de beheersverordening gesproken, de vragen en opmerkingen van meneer van Leeuwen werden door burgermeester Thijsen beantwoord en besproken.

Na de bespreking van de beheersverordening vond de Gemeenteraad geen aanleiding om de besluitvorming 2 weken uit te stellen.

Besluit.

Gemeentebelangen kon zich vinden in de gewijzigde beheersverordening.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met de voorgelegde en gewijzigde beheersverordening Vries.