Tarragrond in Tynaarlo, geamendeerd vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 21 maart 2017 is de deskstudie met betrekking tot de tarragrond in het dorp Tynaarlo besproken. Op 4 april is er een besluit over genomen.

Gevraagd besluit.

De werkgroep stelt de Gemeenteraad voor om de rapporten in de Raad te bespreken en het College van B en W te verzoeken om in overleg met de eigenaar van de grond de conclusies en aanbevelingen zoals opgenomen in de rapporten te bespreken en uit te laten voeren en de Raad over de ontwikkelingen periodiek op de hoogte te stellen.

Toelichting.

De Gemeenteraad is het er over eens, het dorp Tynaarlo dient haar beloofde park te krijgen op het NS terrein.

Het meest ideale scenario om dit te bereiken zou zijn om de tarragrond te laten afgraven door de NS, de eigenaar van de Zanderij in Tynaarlo. Naar schatting gaat dit mogelijk 3 miljoen euro kosten.

Tijdens de Raadsvergadering van 21 maart is hier uitgebreid over gesproken, voor het artikel hierover klikt u op .

Tarragrond Tynaarlo, de deskstudie werd besproken.

Behandeling.

Tijdens de besluitvorming over de deskstudie omtrent de tarragrond, heeft ChristenUnie een Amendement opgesteld, dit amendement heeft Gemeentebelangen mede ingediend.

De strekking van het amendement luidde als volgt.

Amendement 1.

Het gevraagd besluit als volgt te wijzigen.

  1. Kennis te nemen van het rapport van de werkgroep tarragrond en de bijbehorende rapporten van de Antea Group en Wageningen Environmental Research.

  2. Het college te verzoeken in overleg te treden met de eigenaar van de grond met als doel het alsnog realiseren van een functioneel en levensvatbaar park.

  3. Het college te verzoeken hieraan een resultaatverplichting voor de eigenaar te koppelen voor een periode van 5 jaar en de raad jaarlijks te informeren over de voortgang, en hem bij bijzondere ontwikkelingen tussentijds op de hoogte te stellen.

  4. De raadswerkgroep op te heffen.

Ook diende Leefbaar een Amendement in, dit amendement had de volgende strekking.

Amendement 2.

Het college op te dragen de eigenaar van de grond aan te spreken op zijn morele verantwoordelijkheid richting het dorp Tynaarlo en deze eigenaar vriendelijk toch dringend te verzoeken de tarragrond te verwijderen en te vervangen door direct vruchtbare grond, teneinde op de meest korte termijn een functioneel en levensvatbaar park te kunnen realiseren.

Aangezien amendement nummer 2 het verst strekte, werd dit amendement als eerste in stemming gebracht.

Gemeentebelangen heeft niet voor amendement 2 gestemd, aangezien uit gesprekken met bewoners van Tynaarlo bleek dat zij bang waren dat zij de komende tijd, door het afgraven van de tarragrond, opnieuw in de stank zouden zitten. Dit is onwenselijk. Daar komt bij dat het niet mogelijk is de afgraving van de tarragrond aan de eigenaar van de grond op te dragen.

Tijdens de stemming stemden uitsluitend de 3 leden van Leefbaar voor het amendement, de overige 20 raadsleden stemden tegen. Daarmee haalde het amendement het niet.

Hierna werd amendement 1 in stemming gebracht, uiteraard stemde Gemeentebelangen wel voor dit amendement.

Tijdens de stemming stemden 2 leden van Leefbaar tegen dit amendement, 1de de overige 21 Raadsleden stemden voor het amendement. Daarmee was het amendement aangenomen.

Vervolgens werd het gevraagd besluit in stemming gebracht, dit werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.