Groote Veen, maatschappelijke voorzieiningen in bestemmingsplan.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het bestemmingsplan voor de wijk Groote Veen in Eelde met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen binnen de wijk op het besluitgedeelte van de agenda.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 november 2016 heeft het ontwerp bestemmingsplan Groote Veen Eelde, maatschappelijke voorzieningen op de agenda gestaan. De gemeenteraad heeft tijdens deze vergadering het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld, hiermee kon de formele procedure gestart worden. Hierna heeft het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 6 weken kon een ieder een zienswijze indienen tegen dit bestemmingsplan. Hiervan heeft 1 persoon gebruik gemaakt.

Gevraagd besluit.

Het bestemmingsplan ‘Groote Veen Eelde, maatschappelijke voorzieningen’ vaststellen.

Toelichting.

In 2015 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo het accommodatiebeleid herzien. Op dat moment is besloten niet langer in te zetten op Multi Functionele accommodaties (MFA). De focus is komen te liggen op passende onderwijshuisvesting, waarbij de verantwoordelijkheid van de realisatie hiervan bij de schoolbesturen is gelegd. De gemeente houdt zelf de regie op aanpak van verouderde binnensport accommodaties en nieuw te bouwen sporthallen.

Door deze koerswijziging komen de maatschappelijke voorzieningen in Groote Veen niet in 1 gezamenlijk gebouw terecht, maar worden verdeeld over meerdere gebouwen.

Het College van B en W heeft tijdens haar vergadering van 17 mei 2016 besloten het achterste gedeelte van Veenweg 2 te verwerven en toe te voegen aan de maatschappelijke kavel. Hiermee ontstaat er meer ruimte om de verschillende voorzieningen in te passen en dit te doen op een wijze die past bij de dorpse setting van de wijk Groote Veen.

Er wordt wel ingezet op een onderlinge samenhang van infrastructuur, bebouwing en beplanting.

Het aangekochte gedeelte van Veenweg 2 heeft een woonbestemming, om dit aan te passen naar een maatschappelijke bestemming en het mogelijk te maken dat de voorzieningen in verschillende gebouwen komen, is dit nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Behandeling.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in het voorliggende bestemmingsplan.

Er werden geen moties of amendementen ingediend.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met dit voorstel.