de Marsch, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 werd de ontwerp beheersverordening De Marsch Paterswolde vastgesteld, hierna kon de beheersverordening ter inzage gelegd worden.

In de Raadsvergadering van 4 april 2017 werd de beheersverordening met daarbij de nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening de Marsch vastgesteld.

Gevraagd besluit.

  1. De 'Nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening De Marsch Paterswolde' met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

  2. De beheersverordening De Marsch Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVDeMarschPW-0302 met inachtneming van de in punt 1 genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beheersverordening vaststellen;

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Als de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen).

De ontwerp beheersverordening De Marsch Paterswolde heeft vanaf vrijdag 30 december 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon iedereen een zienswijze tegen deze ontwerp beheersverordening indienen. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen, onder andere van Tennisvereniging De Marsch en Hockeyclub Eelde.

In het kader van vooroverleg is de ontwerp beheersverordening ook toegezonden naar de vooroverlegpartners. Van de provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest is een reactie ontvangen.

De zienswijzen en vooroverlegreacties zijn verwerkt in de ‘Nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening De Marsch Paterswolde’ en van een gemeentelijke reactie voorzien.

Behandeling.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in de aangepaste beheersverordening.

Er zijn geen moties of amendementen ingediend.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het gevraagde voorstel.