Zandwinning Tynaarlo, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 4 april 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 december 2016 heeft de Raad van gemeente Tynaarlo de ontwerp beheersverordening voor de zandwinning aan de Zuidlaarderweg in het dorp Tynaarlo vastgesteld. De beheersverordening kon hierna ter inzage gelegd worden, waarmee formeel de inspraakprocedure kon worden gestart.

Op 4 april werd er opnieuw een besluit genomen over de beheersverordening, waarbij de ingediende zienswijzen meegenomen zijn.

Gevraagd besluit.

  1. De reactienota beheersverordening Zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen vaststellen.

  2. De beheersverordening Zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1730.BVZandwinningTyn-0302met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota Beheersverordening Zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beheersverordening vaststellen.

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Iedere gemeente dient op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) de bestemmingsplannen om de 10 jaar te herzien en opnieuw vast te stellen. Dit kan door middel van een nieuw bestemmingsplan, maar ook door het vaststellen van een beheersverordening.

Wanneer de Gemeenteraad verzuimd dit tijdig vast te stellen, vervalt de bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen.

De ontwerp beheersverordening Zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo heeft vanaf vrijdag 30 december 2016, gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Een ieder had binnen deze termijn de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Hier is geen gebruik van gemaakt.

Van de vooroverlegpartner Waterschap Hunze en Aa is wel een reactie ontvangen, deze reactie is verwerkt in de reactienota beheersverordening Zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo.

Behandeling.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in de beheersverordening.

Er zijn geen amendementen of moties ingediend.

De Gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel.