Centrum Eelde beheersverordening.

Vries, 18 april 2017.

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad werd de beheersverordening voor het centrum van Eelde behandeld. Centrum Eelde was voorheen in een bestemmingsplan vastgesteld, maar is nu, na 10 jaar overgeheveld naar een beheersverordening.

Gevraagd besluit.

  1. De nota zienswijzen en overlegreacties “Beheersverordening Eelde centrum” met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen.

  2. De beheersverordening Eelde centrum bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1730.BVEeldecentrum00302 met in achtneming van de in punt 1 genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beheersverordening vaststellen.

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Bestemmingsplannen dienen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening iedere 10 jaar te worden herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van een beheersverordening.

Wanneer dit niet tijdig geschiedt, vervallen er voor de gemeente een aantal rechten, waaronder bijvoorbeeld het heffen van Leges.

Op 20 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten de ontwerp beheersverordening vast te stellen, hierdoor kon de formele inspraakprocedure opgestart worden.

Vanaf 30 december 2016 heeft de ontwerp beheersverordening Eelde centrum 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze 6 weken heeft een ieder de mogelijkheid gehad een zienswijze in te dienen tegen deze beheersverordening.

Er is slechts 1 zienswijze ingediend, deze was afkomstig van de Lidl. De zienswijze had echter betrekking op het inrichten van de openbare ruimte en het verleggen van de openbare weg. Dit maakt echter geen onderdeel uit van de beheersverordening en is daarom ook niet meegenomen.

De ambtenaren van gemeente Tynaarlo hebben echter wel overleg gevoerd met de Lidl naar aanleiding van de zienswijze.

Behandeling.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in de beheersverordening.

Wij hadden dan ook geen woordvoering bij dit agendapunt.

Met algehele stemmen (unaniem) werd de beheersverordening Eelde centrum aangenomen.