Zuidlaren, bestemmingsplannen samengevoegd.

Vries, 18 april 2017.

In Zuidlaren waren voorheen een aantal bestemmingsplannen. Dit waren de bestemmingsplannen Westlaren, Zuidlaren Kazerneterrein en Zuidlaren Zuid-es. Deze bestemmingsplannen zijn nu vervat in een beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, kazerneterrein en Zuid-es.

Tijdens de raadsvergadering van 18 april werd de ontwerp beheersverordening besproken.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening en de ontwerpverordening ter inzage te leggen en vrij te geven voor inspraak.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening en de ontwerpverordening ter inzage te leggen en vrij te geven voor inspraak…

Toelichting.

Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening WRO) dient iedere gemeente na 10 jaar de bestemmingsplannen te herzien en opnieuw vast te stellen. Dit opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan kan ook door middel van het vaststellen van een beheersverordening.

Mocht de gemeenteraad een bestemmingsplan niet op tijd herzien, dan vervalt voor de gemeente het recht om bijvoorbeeld Leges te heffen op het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Het bestemmingsplan Westlaren is vastgesteld in mei 2007 en het bestemmingsplan Kazerneterrein en Zuid-es is vastgesteld in januari 2008. Deze moeten dus weer worden herzien.

Deze bestemmingsplannen zijn gezien de ligging samengevoegd in 1 beheersverordening.

Binnen de beheersverordening zijn een aantal gebieden gerepareerd en aangepast naar de huidige gebruiken.

Behandeling.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in de beheersverordening, er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

De Gemeenteraad heeft met algehele stemmen (unaniem) ingestemd met de beheersverordening.

De beheersverordening zal nu gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Tijdens deze 6 weken heeft een ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen deze beheersverordening.