Raadsvergadering 7 oktober 2014

 
Gemeentehuis Tynaarlo Vries
 
Op dinsdag 7 oktober heeft er weer een Gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden in Tynaarlo.
Tijdens deze Vergadering stonden er een aantal punten op de agenda, hieronder worden de belangrijkste agendapunten besproken. Daarbij wordt aangegeven wat de mening van Gemeentebelangen Tynaarlo over dit agendapunt was en welk besluit de Gemeenteraad uiteindelijk genomen heeft.
 
Onderstaand de belangrijkste agendapunten:
 
Participatiewet: “Participatie de norm, werk het doel”.
De kadernota participatiewet is opgesteld in samenwerking met de partnergemeenten uit het Drentse Aa gebied, Aa en hunze, Assen en Tynaarlo en onze uitvoeringsorganisaties Interlokale Sociale Dienst (ISD) en Alescon.
In de kadernota wordt op hoofdlijnen keuzes gemaakt op basis van een drietal opgaven.
•Sociale opgave (wat willen we bereiken per doelgroep);
•Regie en sturingsopgave (hoe willen we dit organiseren);
•Financiële opgave (hoe willen we dit financieren).
In de kadernota wordt met name ingegaan op de mogelijkheden tot het uitstromen naar de arbeidsmarkt.
 
Gemeentebelangen.
Wij hebben een paar verduidelijkende vragen gesteld waar we heldere antwoorden op hebben gekregen. Onze fractie heeft ingestemd met het voorstel.
 
De Gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met dit agendapunt, de fractie van GroenLinks stemde tegen.
De fractie van GroenLinks heeft een motie ingediend over het doorbetalen van een drietal medewerkers van A-Werk. Het College komt met een duidelijke uiteenzetting van de kosten die dit met zich meebrengt. Daarom is deze motie aangehouden.
 
Begroting Integrale Sociale Dienst.
De gemeenteraad van Tynaarlo stelt ieder jaar de begroting van de Interlokale Sociale Dienst vast.
Dit jaar is het een begroting waarin nogal veel onduidelijk is, aangezien er van Rijkswege veel veranderd is en er zal nog meer veranderen, maar hierover moet nog meer duidelijkheid over komen.
 
Gemeentebelangen.
Onze fractie heeft ingestemd met dit voorstel.
 
De Gemeenteraad.
de Raad heeft met algehele stemmen ingestemd.
 
 
Jaarstukken regio Groningen – Assen.
Het College van B&W heeft op 11 september een brief over de jaarstukken van de Regiovisie Groningen Assen met de voorgestelde zienswijzen gezonden aan de Gemeenteraad.
Deze brief wordt besproken.
 
Gemeentebelangen.
De fractie is akkoord gegaan met het voorstel.
 
De Gemeenteraad.
Na de discussie heeft de Raad met algemene stemmen voor dit voorstel gestemd.
 
 
Gunning inhuur accountantsdiensten 2014 – 2017.
De Gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een accountantsdienst in te huren om bepaalde onderzoeken naar de financiën van de gemeente in te stellen.
Hiervoor wordt een bepaalt budget vastgesteld door de Gemeenteraad.
 
Gemeentebelangen.
Is zonder woordvoering akkoord gegaan met het voorstel.
 
De gemeenteraad.
De Raad is met algehele stemmen akkoord gegaan met het voorstel.
 
Voorgenomen fusie OBS De ekkel en OBS De Kooi.
Sinds een aantal jaren heeft Stichting Baasis het voornemen om de scholen OBS De ekkel en OBS De kooi te fuseren tot 1 school, welke gehuisvest wordt in de Multi Functionele Accommodatie in Spierveen.
Om deze fusie daadwerkelijk te kunnen realiseren, dient Stichting Baasis aan de Gemeenteraad om toestemming hiervoor te vragen.
 
Gemeentebelangen.
Raadslid Jarko Weering heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming van dit agendaput, aangezien hij voorzitter is van de Medezeggenschapsraad van OBS De kooi.
De fractie is akkoord gegaan met het voorstel.
 
De gemeenteraad.
De Raad heeft met algehele stemmen voor dit voorstel gestemd.
 
Beheersverordening Paterswoldse Meer.
In 1999 heeft de Gemeenteraad het bestemmingsplan Paterswoldse meer vastgesteld, deze bestemmingsplan is inmiddels aan herziening toe.
Op het grondgebied van Tynaarlo worden geen nieuwe ontwikkelingen voorzien, daarom wordt voorgesteld om een beheersverordening vast te stellen in plaats van een nieuw bestemmingsplan.
De Gemeenteraad wordt gevraagd om de ontwerp beheersverordening vast te stellen.
 
Gemeentebelangen.
Zonder woordvoering is Gemeentebelangen akkoord gegaan met het voorstel.
 
De gemeenteraad.
Met algehele stemmen is de Raad akkoord gegaan.
 
Motie vreemd van de agenda: Tijdelijke winkel Albert Hein Zuidlaren
De fractie van ChristenUnie heeft een motie ingediend welke vreemd is van de agenda. Dit houdt in dat de motie niet over een punt gaat welke op de agenda staat.
De motie hield in dat het College van B&W opgedragen werd om het plaatsen van een tijdelijke winkel voor de Albert Heijn op het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve.
De Raad heeft in februari 2014 bij meerderheid ingestemd met het mogelijk maken van het vestigen van de AH op het voorterrein van de PBH.
 
Gemeentebelangen.
De fractie van Gemeentebelangen heeft de motie mede ondertekend en heeft uiteraard voor de motie gestemd.
 
De Gemeenteraad.
De motie is op hoofdelijke stemming in stemming gebracht.
Iedere fractie heeft onverdeeld gestemd.
De fracties VVD, PvdA, D66 en CDA stemden tegen de motie.
De fracties CU, GroenLinks, Leefbaar en Gemeentebelangen stemden voor de motie.
De motie is met 9 stemmen voor en 13 stemmen tegen verworpen.
dit is wel een vreemde zaak, in februari stemden CDA en PvdA wel voor verplaatsing van de AH, maar nu werken ze de ondernemer weer tegen.