Groningen Airport Eelde bestemmingsplan.

Vries, 2 mei 2017.

Eens per 10 jaar dienen de bestemmingsplannen te worden herzien en eventueel te worden aangepast naar het huidige gebruik. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde.

De herziening kan geschieden door opnieuw een bestemmingsplan vast te stellen, maar het is ook mogelijk dit te doen door middel van het vaststellen van een beheersverordening. In het geval van het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde is voor de beheersverordening gekozen.

Tijdens de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond de ontwerp beheersverordening Groningen Airport Eelde op het besluitgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening;

  2. De ontwerpverordening ter inzageleggen en vrijgeven voor inspraak.

Toelichting.

Op 12 september 2007 is het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde definitief geworden, dit is ongeveer 10 jaar geleden, daarom moet het bestemmingsplan opnieuw tegen het licht gehouden worden.

Het afgelopen jaar heeft een discussie gespeeld rond het voortbestaan van Groningen Airport Eelde en de investering die hiervoor nodig is. In december 2016 heeft de meerderheid van de aandeelhouders besloten om te gaan voor behoud en ontwikkeling van het vliegveld. Het ligt voor de hand de discussie over de luchthaven Groningen Airport Eelde in brede zin eerst af te ronden en pas daarna een procedure te starten voor een nieuw bestemmingsplan.

In de beheersverordening wordt de huidige legale situatie vastgelegd.

Behandeling.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in het vaststellen van de huidige situatie in de ontwerp beheersverordening.

Wij hadden dan ook geen woordvoering hieromtrent.

Met algehele stemmen ging de Gemeenteraad akkoord met het voorstel.

Hierna.

De ontwerp beheersverordening zal gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden.

Tijdens deze 6 weken kan een ieder zienswijzen indienen tegen de ontwerp beheersverordening.

Deze zienswijzen zullen dan in een zienswijzennotitie opgenomen worden, deze notitie wordt dan weer meegenomen voor het vaststellen van de uiteindelijke beheersverordening.