Bouw supermarkt Ter Borch.

Vries, 2 mei 2017.

De bouw van de supermarkt aan de Borchsingel in Ter Borch stond weer eens op de agenda van de Raad van gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

Het gevraagd voorstel hield het volgende in.

De Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch” (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid) op te stellen en het daarna met het voorlopig ontwerp van het bouwplan c.a. vrij te geven voor inspraak en wettelijk overleg.

Toelichting.

Op zich was dit een logische processtap met betrekking tot de bouw van de supermarkt, en normaal gesproken zou dit een hamerslag zijn voor de Raad, maar in dit geval lag het toch een beetje anders.

Het College van B&W heeft namelijk ineens allerlei aanpassingen aan de openbare infrastructuur in het voorontwerp opgenomen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Daarnaast bestaat er vanuit de wijk Ter Borch grote weerstand tegen de voorgenomen bouw, de meerderheid van de inwoners is hier tegen. Ook de ondernemersvereniging EPZ is fel tegen de plannen en de raad is over dit onderwerp verdeeld.

Dat het onderwerp de gemoederen in de wijk en onder de ondernemers nogal bezig houdt bleek wel uit de publiciteit in de media, de vele e-mails die de Raadsleden hebben ontvangen en uit het grote aantal bezoekers op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering.

Ook waren er drie insprekers, namelijk de heer akker namens de actiegroep “Stop Tynaarlo”, de heer Wiersma, en de heer Doll van de bewonersvereniging Ter borgh.Er werden eigenlijk geen nieuwe standpunten aangedragen of naar voren gebracht. De heren Akker en Wiersma waren zoals bekend tegen en droegen daar een aantal argumenten voor aan zoals o.a:

-        In de oorspronkelijke plannen was geen sprake van een megasuper;

-        De inwoners willen het in grote meerderheid niet;

-        Kopers hebben bewust voor een wijk zonder megasuper gekozen;

-        Een megasuper zal de verkeersdruk sterk vergroten;

-        De ondernemers in Eelde – Paterswolde willen het niet;

De heer Doll gaf nog eens aan dat de Bewonersvereniging geen voor- of tegenstander is van de supermarkt. Men beijvert zich slechts voor een inzichtelijke en communicatie omtrent zaken die de leefbaarheid in de wijk raken.

Verkeersmaatregelen.

De Bewonersvereniging werd nogal verrast door de aangekondigde verkeersmaatregelen op de Borchsingel. Er worden sinds de ontsluiting bij de a7 verkeersmetingen verricht, en die geven vooralsnog geen aanleiding tot het nemen van verkeersmaatregelen, behalve als het gaat over snelheid. In de structurele overleggen die zij over het verkeer en eventuele maatregelen met ambtenaren voeren, is dit niet aan de orde geweest. Daarom heeft men twijfels over de correctheid van het huidige verkeersmodel. Door het aankondigen van verkeersmaatregelen zonder dat het verkeersmodel daar aanleiding toe geeft, lijkt de gemeente onze twijfels te delen. Overigens is men positief over de verkeersmaatregelen.

Vanuit de Raad.

Vanuit de gemeenteraad kwam weinig verrassends.

Gemeentebelangen en Leefbaar waren uiteraard tegen. zij hadden immers op 21 maart nog een motie ingediend om alle planologische ontwikkeling ten behoeve van de bouw van een supermarkt in Ter Borch stop te zetten en stappen te zetten richting de bestaande bestemming voor woningbouw. Ook GroenLinks gaf aan dat voor hen de Megasupermarkt niet hoeft.

De andere partijen VVD, D66, PvdA, CDA en CU gaven aan dat dit slechts een tussenstap is en dat de Raad in een later stadium als alle zienswijzen bekend zijn moet besluiten over de vestiging van de super. Aan het nu voorliggende besluit zouden geen gevolgen verbonden zijn zo was de rode draad van VVD, D66, PvdA, CDA en CU.

Naar de mening van Gemeentebelangen gaat men er daarmee gemakshalve aan voorbij dat het gevraagd besluit weliswaar slechts vraagt om voorontwerp van het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch” etc. vrij te geven voor inspraak en overleg, maar dat het voorstel zelf verder gaat. Hierin staat namelijk “wij vragen de gemeenteraad om voorlopig in te stemmen met het bouwplan etc” Dat maakt wel degelijk verschil.

Er wordt nu richting planontwikkelaar opnieuw de indruk gegeven dat de Raad geen belemmeringen ziet. Daarmee wordt het steeds lastiger om, refererend naar een eerdere uitspraak van Wethouder Nina Hofstra tijdens de raadsvergadering van 21 maart over onbehoorlijk bestuur, bij de definitieve vaststelling van de bestemmingsplanwijziging hierop nog terug te komen.

Gemeentebelangen, leefbaar en GroenLinks gaven aan tegen de koppeling van het nemen van verkeersmaatregelen aan de bouw van de supermarkt te zijn. Zij voelen zich net als ook tegenstanders van de supermarkt aangaven zich min of meer gechanteerd. Als u tegen de supermarkt bent stemt u ook tegen de verkeersmaatregelen.

De beide wethouders Mirjam van Dijk en Nina Hofstra brachten eigenlijk ook weinig nieuws naar voren. Men herhaalde nog eens dat de gemeenteraad in juni 2016 heeft besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op het project “bouw supermarkt Ter Borch. In dat raadsbesluit zijn de kaders voor het bestemmingsplan en bouwplan vastgesteld, en de voorbereidingen zijn inmiddels zover gevorderd dat op basis van de gehouden onderzoeken het voorontwerp van het bestemmingsplan (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur, ter verhoging van de verkeersveiligheid) gereed gemaakt kunnen worden en vervolgens vrijgegeven kunnen worden voor inspraak en overleg.

Naar aanleiding van een vraag van Peter van Es van Gemeentebelangen bleek dat een bestemmingsplanwijziging voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen niet nodig is. Dit maakt dat de koppeling van de verkeersmaatregelen aan de bouw van een supermarkt daarmee ook overbodig is.

In de vergadering van 16 mei neemt de Raad een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan.