Supermarkt Ter Borch, ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven.

Vries, 16 mei 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering is een besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan voor de supermarkt in Ter Borch. In de Raadsvergadering van dinsdag 2 mei is dit bestemmingsplan besproken.

Gevraagd besluit.

Het volgende voorstel werd ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Burgemeester en wethouders uitnodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch” (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid) op te stellen en het daarna met het voorlopig ontwerp van het bouwplan c.a. vrijgeven voor inspraak en overleg.

Toelichting.

Zoals bekend is zijn Gemeentebelangen, Leefbaar en GroenLinks tegen de komst van de mega super. Op 21 maart 2017 hadden Gemeentebelangen & Leefbaar Tynaarlo daarom via een motie opgeroepen om alle planologische ontwikkelingen ten behoeve van de bouw van een supermarkt in Ter Borch stop te zetten, maar deze motie is door de Gemeenteraad in meerderheid afgestemd.

Amendement.

Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo zijn tegen de koppeling van de verkeersmaatregelen aan de vestiging van de supermarkt. Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen hebben daarom een amendement ingediend om beide zaken afzonderlijk te behandelen.

Genoemde partijen zijn namelijk wel voor het nemen van verkeersmaatregelen, maar doordat een en ander nu aan elkaar gekoppeld is, wordt het nemen van de verkeersmaatregelen afhankelijk gemaakt van het al dan niet doorgaan van de mega super. Wat Gemeentebelangen en Leefbaar betreft mag er nu reeds met het uitvoeren van de verkeersmaatregelen begonnen worden.

Behandeling.

In eerste instantie is het amendement van Gemeentebelangen en Leefbaar behandeld en in stemming gebracht. Dit amendement werd buiten Gemeentebelangen en Leefbaar slechts door GroenLinks gesteund. De partijen VVD, D66, PvdA, CDA en CU stemden tegen de ontkoppeling van het verkeer aan de realisatie van de supermarkt, waarmee het amendement dus afgewezen is.

Vervolgens is het ongeamendeerde voorstel van het College van B&W in stemming gebracht. Gemeentebelangen, Leefbaar en GroenLinks hebben tegen het voorstel gestemd, VVD, D66, PvdA, CDA en CU stemden hier voor. Hiermee is de supermarkt weer een stap dichterbij.

Het ontwerp bestemmingsplan Supermarkt Ter Borch wordt nu vrijgegeven voor inspraak.

De inwoners van gemeente Tynaarlo zijn nu dus aan zet om zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen.