Grondexploitaties geactualiseerd.

Vries, 16 mei 2017.

De grondexploitaties van bepaalde projecten zijn in de Raadsvergadering door de raadsleden besproken.

Dit is een vrij technisch punt met als doel de raad te informeren over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties zodat zij tijdig en effectief kan sturen op grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgestelde budgetten kan worden gewerkt.

Gevraagd besluit.

Het besluit dat gevraagd werd luidde als volgt.

 1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2017 van de projecten:

  1. Ter Borch (gebaseerd op de bestaande bestemming, dus Zonder Supermarkt)

  2. Oude Tolweg Zuid

  3. Zuidoevers De Groeve

  4. Groote Veen

  5. Donderen

  6. Bedrijventerrein Vriezerbrug g. Business Park Ter Borch

 2. Instemmen met afwijking van de richttermijn van een looptijd van 10 jaar voor de grondexploitaties Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch.

 3. In te stemmen het nemen van een winst van € 500.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid

 4. Het onder 3 genoemd bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2016

Toelichting.

De Gemeenteraad wordt geïnformeerd over de gewijzigde budgetten in de geactualiseerde grondexploitaties, hierdoor kan er weer gewerkt worden met formeel beschikbaar gestelde budgetten.

Hierdoor kan de Raad tijdig en effectief sturen op grondexploitaties waardoor ook eerder met formeel vastgestelde budgetten kan worden gewerkt. Reeds een aantal jaren is de vaststelling van de geactualiseerde grondexploitaties losgekoppeld van de gelijktijdige behandeling met de Jaarrekening in de raadsvergadering.

Behandeling.

Gemeentebelangen heeft voorafgaand aan deze raadsvergadering schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de grondexploitaties van Ter Borch, hierdoor is het duidelijk geworden dat de ontwikkeling van de supermarkt in deze wijk niet meegenomen is.

Gemeentebelangen had mede hierdoor geen woordvoering over dit onderwerp, we kunnen ons wel vinden in het voorstel.

De raad heeft in meerderheid ingestemd met het vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2017.