Regio Groningen assen jaarstukken 2016.

Vries, 6 juni 2017.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de jaarstukken van 2017 van Regio Groningen-Assen in haar vergadering behandeld.

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep Regio Groningen – Assen jaarlijks een begroting en een jaarrekening opstelt, welke via de colleges van de deelnemende gemeenten ter kennis van de Gemeenteraden en raden van statenworden gebracht. Zij hebben dan de mogelijkheid een zienswijze hierop in te dienen.

De Stuurgroep Regio Groningen-Assen heeft de Jaarstukken 2017 vastgesteld en de Gemeenteraad de mogelijkheid geboden om een reactie op de jaarstukken af te geven.

Vanuit het College van B&W van gemeente Tynaarlo werd aangegeven dat men met de jaarstukken kon instemmen.

Gevraagd besluit.

Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en uw eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar maken aan de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.

Behandeling.

Vanuit de Gemeenteraad van Tynaarlo is er inhoudelijk niet veel over de jaarstukken gezegd. Wel is er vanuit een deel van de Raad aangegeven dat men een zienswijze wil indienen waarin men er op aandringt om de stukken voortaan wat inzichtelijker voor de Raad te presenteren.

Op 20 juni komt dit punt opnieuw en dan besluitvormend aan de orde. Dan zal ook blijken of er een zienswijze wordt ingediend, wat de inhoud van de eventuele zienswijze is en of die op een meerderheid kan rekenen.