Zonneleningen sportclubs, GB stelde vragen.

Vries, 6 juni 2017.

In november 2015 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo, bij de behandeling van de begroting voor 2016, aandacht gevraagd voor zonneleningen voor sportclubs. Lange tijd bleef het stil omtrent dit onderwerp.

Met genoegen namen we dan ook kennis van het bericht van 6 mei 2017 in het Dagblad van het Noorden “Scholen en Sportclubs in de gemeente Tynaarlo energieproducent”

Het artikel meldt dat gemeente Tynaarlo 26.000 uittrekt voor zonnepanelen op clubgebouwen, en dat de gemeentelijke bijdragen aanvullend zijn. Clubs moeten wel eerst bij andere geldschieters aankloppen voordat de gemeente de portemonnee trekt.

Gemeentebelangen is benaderd over het feit dat gemeente Tynaarlo, in tegenstelling tot het bericht in het Dagblad, helemaal geen aanvullende bijdragen verstrekt, maar dat zij alleen maar helpt bij het verkrijgen van een “relatief goedkope lening” bij de Drentse Energie Organisatie” DEO.

Vragen.

Naar aanleiding hiervan heeft Peter van Es namens Gemeentebelangen Tynaarlo de volgende vragen aan het College van B en W gesteld tijdens het vragenrecht in de Raadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017.

  1. Hoe verhoudt de informatie in het dagblad zich tot de feitelijke situatie, is er nu wel of niet een aanvullende bijdrage vanuit de gemeente mogelijk ? zo nee:

  2. bent u het met ons eens dat clubs door het hierboven vermeldde artikel op het verkeerde been worden gezet?

  3. is de misleidende informatie in de krant een gevolg van een onjuiste weergave van het dagblad of van onjuiste informatieverstrekking van de gemeente?

  4. heeft het college van B en W nog acties ondernomen om de onjuiste informatie te rectificeren? Zo nee, waarom niet?

  5. heeft het al met al niet erg lang geduurd voordat er iets van de grond is gekomen, en is het slechts helpen bij het verkrijgen van een lening via DEO niet een erg mager resultaat gezien de duurzaamheidsambities van het College? De tijd tussen oktober 2015 en mei 2017 alsmede de opgewekte verwachtingen bij sportclubs?

De beantwoording.

  1. De portefeuillehouder, Wethouder Berends heeft aangegeven dat de gemeente geen aanvullende bijdragen verstrekt maar dat het om aanvullende leningen gaat. Het bedrag van 26.000 wat in het artikel genoemd wordt zou overigens onjuist zijn en 62.000 moeten zijn.

  2. Op die manier zijn clubs door het artikel in het dagblad van het Noorden onjuist geïnformeerd.

  3. Het betreft hier een onjuiste weergave door het Dagblad men heeft informatie uit een besluitenlijst van de gemeente blijkbaar verkeerd geïnterpreteerd. De gemeente heeft nog geen actieve informatieverstrekking gedaan. Men gaat hierin pas tot actieve informatieverstrekking over, wanneer de regeling verder is uitgewerkt. De verwachting is dat het in het najaar start.

  4. De gemeente heeft verder geen acties ondernomen om de onjuiste informatie te rectificeren. Het ligt bij het DvhN om dit te doen.

  5. “Men gaat er vanuit dat: clubs zo mogelijk eerst proberen subsidies te genereren via bijvoorbeeld de landelijke overheid, dan een lening in de markt proberen te krijgen, waarbij DEO in Drenthe voor de hand ligt en als men geen eigen middelen wil of kan inzetten eventueel een beroep op de gemeente doet voor een aanvullende lening. Deo zou dan weer als loket voor een dergelijke aanvraag worden bestempeld.

Naar aanleiding van het antwoord van Wethouder Berends , dat het niet om aanvullende bijdragen maar om aanvullende leningen zou gaan heeft Gemeentebelangen nog eens specifiek gevraagd of gemeente Tynaarlo nu wel of niet zelf aanvullende leningen zou (kunnen) verstrekken al dan niet naast de leningen via de DEO lopen. Het antwoord hierop was dat de clubs de regeling maar moeten afwachten en dat dan de discussie gevoerd zou moeten worden.

Een duidelijk ja of nee werd door Wethouder Berends niet gegeven. Het blijft dus afwachten op de uitvoeringsregeling die naar verwachting in het najaar van 2017 volgt. Het lijkt er echter op dat het niet het geval zal zijn.

We blijven dit uiteraard kritisch volgen.