Zuidoevers De Groeve beheersverordening 2017.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond op het akkoordgedeelte van de agenda het punt met betrekking tot de beheersverordening voor het woongebied Zuidoevers in het dorp De groeve.

Eens per 10 jaar dient het bestemmingsplan herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan door middel van een nieuw bestemmingsplan, maar wanneer er een lage ontwikkeling is binnen een bepaalt gebied waarvoor de bestemmingsplan geldt, kan er ook voor gekozen worden om dit te doen door middel van een beheersverordening.

Gevraagd besluit.

  1. De beheersverordening ‘De Groeve, Woongebied Zuidoevers’ als vervat in dDe groevee bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BVZuidoeversWG-0301 ongewijzigd vast te stellen.

  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting.

Door middel van het vaststellen van deze beheersverordening, wordt voldaan aan de tienjarige actualiseringsplicht van bestemmingsplannen, waardoor de bevoegdheid tot het heffen van leges voor diensten in het plangebied gewaarborgd blijft.

Het College van B&W heeft de Gemeenteraad op 15 maart 2017, door middel van een brief, laten weten dat de ontwerp beheersverordening, conform de inspraakverordening zes weken ter inzage werd gelegd vanaf 24 maart 2017. Inmiddels is deze periode verstreken en kan de beheersverordening definitief worden vastgesteld.

Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Behandeling.

Gemeentebelangen ziet geen enkel bezwaar in de voorliggende beheersverordening, te meer daar er ook geen enkele zienswijze is ingediend.

De fractieleden van Gemeentebelangen hadden dan ook geen woordvoering voor dit agendapunt.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel.