Gemeente Tynaarlo jaarverslag 2016.

Vries, 20 juni 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad de jaarstukken, het jaarverslag en de jaarrekening van Gemeente Tynaarlo van 2016 besproken en ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting.

In de jaarstukken, de jaarrekening en het jaarverslag, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2016.

De basis voor het gevoerde beleid wordt gevormd door de begroting van 2016.

deze begroting is bijgesteld bij de voorjaarsbrief, bij de najaarsbrief en door begrotingswijzigingen, welke vastgesteld werden tijdens afzonderlijke raadsbesluiten.

Accountantsverklaring.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als voor de rechtmatigheid afgegeven bij de jaarrekening van 2016.

Resultaat.

Het jaar 2016 is afgesloten met een financieel resultaat voor bestemming (excl. mutaties in de reserves) van € 6.564.000 positief. Na bestemming is het resultaat € 4.036.812 positief. Hierin zijn de mutaties in de reserves verwerkt die door de raad al zijn goedgekeurd.

Het voordelig resultaat over 2016 heeft een incidenteel karakter en wordt voornamelijk veroorzaakt door voordelen op:

-        voorziening op onderhoud van gebouwen;

-        Cluster 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening  (beschermd wonen; PGB’s en jeugdzorg);

-        Grondbedrijf; (hogere verkoopwinnst & huur- en pachtopbrengsten en vrijval van de voorziening ISV-geld Eelde

-         Financiering (Algemene uitkering over 2014 & 2015, dividend van Essent, omzetten lening van Edon

-        Bedrijfsvoeringskosten

Resultaat vóór en na bestemming

Het verschil tussen het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming betreft  dus de mutaties in de reserves.

Door de raad zijn door middel van het vaststellen van de primitieve begroting van 2016, bijstellingen bij de voorjaarsbrief & najaarsbrief en door afzonderlijke raadsbesluiten, waardoor mutaties in de reserves hebben plaatsgevonden. Deze zijn op eerdere momenten goedgekeurd en verwerkt in de jaarrekening.

Het resultaat voor bestemming betreft puur het verschil tussen de baten en de lasten.

In het resultaat na bestemming zijn ook de goedgekeurde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves meegenomen.

Resultaatbestemming

Het uitgangspunt voor de resultaatbestemming is dat meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI).

Omzetten van maatschappelijke kredieten in economische kredieten

In verband met wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 1 januari 2017 worden geactiveerd en afgeschreven. Vóór 1 januari 2017 was dit geen verplichting.

Afsluiten maatschappelijke kredieten en opheffen bestemmingsreserves

Voor de uitvoering van verschillende projecten zijn door de gemeenteraad maatschappelijke kredieten verstrekt. De kosten van deze projecten worden gedekt uit een bestemmingsreserve die is gevormd ten laste van de ARGI. In 2016 zijn een aantal van deze projecten afgerond. Dit betekent dat de maatschappelijke kredieten kunnen worden afgesloten.

Weerstandsvermogen toegenomen naar 287%

Bij het opstellen van de jaarrekening is, evenals andere jaren, een nieuwe inventarisatie gemaakt van de risico’s die we lopen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en deze zijn afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De risico’s zijn afgenomen ten opzichte van de begroting van 2017. De weerstandscapaciteit is flink toegenomen, met name door het resultaat uit de najaarsbrief 2016. Het resultaat hiervan is dat het weerstandsvermogen is toegenomen naar 287%.

Gevraagd besluit.

Het gevraagde besluit luidde:

  1. De jaarstukken 2016 vast te stellen;
  2. het resultaat 2016:van € 4.036.812 toe te voegen aan de ARGI.
  3. In te stemmen met het opheffen van de volgende bestemmingsreserves en de       saldi per 31-12-2016 toe te voegen aan de ARGI:

         Bestemmingsreserve krediet recreatieve fietspaden;

         Bestemmingsreserve krediet tijdelijke onderwijshuisvesting Ter Borch;

         Bestemmingsreserve krediet sloop gymzaal De Fledders;

         Bestemmingsreserve krediet fietspad Kerkweg/verlengde Kerkweg;

  1. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Behandeling.

Zoals reeds eerder in dit artikel vermeld heeft de Raad het gevraagde besluit ongewijzigd vastgesteld.

Ook Gemeentebelangen heeft hiermee ingestemd.

Gemeentebelangen heeft tijdens de bespreking onder andere aandacht voor de volgende zaken gevraagd.

Door de controlerende accountant zijn bij de controles een aantal opmerkingen gemaakt en aanbevelingen gedaan en hij heeft daarnaast nog een 5 tal aandachtspunten genoemd. Wij verwachten dat het College deze aanbevelingen en aandachtspunten oppakt. We zullen dit bij de behandeling van de jaarstukken van 2017 nagaan of dit in voldoende mate is gebeurd.

In 2015 week het  resultaat 7,5% af van de begroting, en in 2016 is dit 5,4%. Het voorspellende karakter van de begroting is weliswaar verbeterd, maar  als je de afwijking afzet tegen andere vergelijkbare gemeenten dan blijk dat een afwijking van 2-3% van de begroting acceptabel en inherent aan een begrotingsproces is. Er valt in Tynaarlo dus nog wel het een en ander te verbeteren. Het risico, als de begroting geen goed voorspellend karakter heeft, is dat er grote verschillen kunnen ontstaan die tot grote tekorten of grote overschotten kunnen leiden.

Aangezien Tynaarlo de laatste jaren grote overschotten heeft kun je je afvragen of er niet te conservatief of voorzichtig wordt begroot.

Opvallend zijn opnieuw de bedragen die over zijn gebleven op Cluster 6, namelijk een voordeel van € 595.000 op beschermd wonen, € 546.000 op persoonsgebonden budgetten en € 320.000 op jeugdzorg. We besteden op dit onderdeel minder dan we begroten.

Frappant is dat Gemeentebelangen vorig jaar bij de behandeling van de jaarrekening  geïnformeerd heeft naar de gevolgen van de uitspraak inzake de huishoudelijke hulp en dat dit onderwerp voor vandaag als punt 21 op de agenda staat.

Een groot aandachtspunt blijft de communicatie, zowel naar onze inwoners als naar de raad. Als voorbeeld noemen we het Supermarkt en verkeersdossier Ter Borch.

Ook willen we opmerken dat we graag wat meer voorgang in een aantal dossiers hadden willen zien zoals bijvoorbeeld:

-        De situatie rondom het Centrum van Zuidlaren en het  Prins Bernhardhoeve terrein;

-        Het begraafdossier;

-        Het afvaldossier.

De resultaten met betrekking tot de zonneleningen classificeren wij tot nu toe als ronduit mager.

Voorts blijven wij hameren op de kwaliteit van het Beheer van de Openbare Ruimte BOR.

Fietspad hoofdweg in Eelde en Paterswolde .

Dat het fietspad langs de hoofdweg in Eelde en Paterswolde al jaren  hoge ogen gooit in de slechtste fietspad van Drenthe competitie en nu ook daadwerkelijk als slechtste uit de bus is gekomen, is natuurlijk onacceptabel.

Dit moet gewoon met spoed aangepakt worden.