Paterswolde Noord, bestemmingsplan wonen werd besproken.

Vries, 10 juli 2017.

We hebben reeds eerder bericht over het agendapunt met betrekking tot het wijzigen van het bestemmingsplan dat nodig is voor het mogelijk maken van woningbouw in Paterswolde, het gebied waar momenteel het schoolgebouw van voormalig OBS noord staat.

Tijdens de Raadsvergadering van 20 juni is het agendapunt verplaatst naar de bespreekagenda, hierdoor werd het doorgeschoven naar de eerstvolgende Raadsvergadering, welke in eerste instantie zou plaatsvinden in september. Door het Presidium is besloten dat er een extra Raadsvergadering ingelast zou worden op maandag 10 juli 2017.

Gevraagd besluit.

  1. Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota.

  2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Op 20 december 2016 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo gesproken over het ontwerp bestemmingsplan Paterswolde Noord, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wet geluidhinder en het beeldkwaliteitsplan. De Raad heeft deze stukken vastgesteld, waarna ze voor 6 weken ter inzage gelegd zijn.

Er zijn tijdens deze inspraakperiode van 6 weken 6 zienswijzen ingediend, deze zienswijzen zijn in een zienswijzennota opgenomen.

Doordat er dusdanig veel Zienswijzen werden ingediend en er een inspreker aanwezig was tijdens de Raadsvergadering van 20 juni is het agendapunt verplaatst naar de bespreekagenda, zoals hiervoor reeds werd aangegeven.

De omwonenden van het plangebied Paterswolde Noord hebben de Raadsleden van Jarko Weering (raadslid )Jarko Weering (raadslid )gemeente Tynaarlo uitgenodigd. De omwonenden wilden de Raadsleden op donderdag 6 juli 2017 graag het plangebied laten zien en hen tonen waar de villa’s in het huidig plan zullen komen te staan. Ook wilden de omwonenden graag in gesprek gaan met de Raadsleden. Er waren slechts 4 Raadsleden en een steunfractielid die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Namens Gemeentebelangen Tynaarlo is Jarko Weering daarbij aanwezig geweest.

De inspreekster, die tijdens de Raadsvergadering van 20 juni heeft ingesproken, gaf aan er niet van op de hoogte gebracht te zijn dat de Raadsvergadering niet in september plaats vond maar reeds in juli, ongeveer 2 maanden eerder dus.

Uitstellen van het agendapunt.

Aangezien er extra informatie naar voren gebracht is tijdens de bijeenkomst op donderdag 6 juli 2017, stelde Casper Kloos voor om het agendapunt uit te stellen naar september. De fractie van Gemeentebelangen steunde dit voorstel. Dit voorstel haalde het echter niet, alleen de leden van de fracties van Leefbaar, ChristenUni en Gemeentebelangen stemden voor het uitstellen, daarmee stemden 7 Raadsleden voor en 14 tegen het voorstel. Daarmee haalde het voorstel om het agendapunt uit te stellen het niet.

De behandeling.

Jarko Weering stelde namens Gemeentebelangen een aantal vragen. Een van de vragen die hij stelde was of het plangebied verkocht is middels een openbare inschrijving of dat het door middel van onderhandse verkoop is geschiedt.

Hier kon Wethouder van Dijk geen antwoord op geven, zij zou hier later op terug komen.

Een andere vraag was de volgende. Stel het huidig bestemmingsplan voor het plangebied wordt aangenomen, mag de aannemer het gebouw van OBS School Noord dan toch laten staan en er voor kiezen om bijvoorbeeld 4 of 5 villa’s te bouwen?

Wethouder van Dijk gaf aan dat er dan opnieuw een aanvraag ingediend moet worden om dit te legaliseren door middel van een aanpassing van het bestemmingsplan.

Er werd geen besluit genomen over het gevraagd voorstel, het uiteindelijke besluit vindt plaats tijdens de eerste Raadsvergadering na het zomerreces, in september.