Inzet extra armoedegelden.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda voor de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de inzet en verdeling van extra armoedegelden voor het bestrijden van armoede binnen gemeente Tynaarlo en het tegengaan van de schuldhulpverlening.

Gevraagd besluit.

 1. De huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform het verdeelvoorstel in te zetten;

 2. De armoedegelden structureel in de begroting op te nemen conform het verdeelvoorstel van de huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering;

 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging;

 4. Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neer te leggen en de raad hier jaarlijks over te informeren.

Toelichting.

Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk middelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Vanaf 1 januari 2017 heeft het Rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Deze extra middelen dienen als een aanvullend impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen die gemeente Tynaarlo vanaf 2013 ontvangt. In de bijlage is de verdeling van deze huidige armoedegelden van 2014 tot 2017 te zien.

Op 6 december 2016 heeft de raad een besluit genomen over de inzet van de huidige armoedegelden in 2017:

 • St. Voedselbank M-Drenthe 5.000

 • St. Leergeld 5.000

 • Jeugdsportfonds 16.000

 • Jeugdcultuurfonds 5.000

 • Bijzondere bijstand 30.000

 • Schuldhulpverlening 24.000

In totaal heeft de gemeenteraad op dat moment 85.000 beschikbaar gesteld.

Extra inzet armoedebestrijding.

Door de beschikbare extra middelen heeft de gemeente ruimte om extra in te zetten op armoedebestrijding en het ondersteunen van inwoners in armoede. Het College van B&W stelt voor deze middelen beschikbaar te stellen voor:

 1. Stichting Leergeld Stichting Leergeld heeft voor 2017 een subsidie van € 7.000 gevraagd. Hiervoor is uit de huidige armoedegelden € 5.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om het restbedrag van € 2.000 te honoreren, omdat vanuit Stichting Leergeld het signaal komt dat er veel aanvragen binnenkomen.

 2. Kledingpakket voor kinderen In veel gezinnen waar armoede heerst is nieuwe kleding of schoeisel meestal niet aan de orde. De Kinderombudsman heeft in 2013 een handreiking gepresenteerd aan Nederlandse gemeenten met daarin diverse aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is het bieden van een ‘kindpakket’ aan kinderen met een stel winter- en zomerkleren. Voorgesteld wordt om met vouchers kinderen een stel kleren en schoenen aan te bieden. Gevraagde inzet: € 5.000 voorbereidingskosten en € 25.000 uitvoeringskosten, totaal: € 30.000

 3. Het betrekken van kinderen bij armoedebeleid Het Rijk geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat kinderen betrokken worden bij het armoedebeleid. Het is, zoals het Rijk stelt, van belang dat gemeenten kinderen actief betrekken bij de vormgeving van de aanpak. Dit is nodig om als gemeente beter zicht te krijgen waar zij behoefte aan hebben en of het bestaande aanbod hierop aansluit. Voorgesteld wordt om momenten van participatie met kinderen te organiseren. Gevraagde inzet: € 5.000

 4. Inzet op generatie-armoede Om kinderen echt uit de armoede te helpen, is het nodig dat ingezet wordt op het bestrijden van generatie-armoede. Een effectieve aanpak hiervoor is het inzetten van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Vanuit stichting Mens en Maatschappij wordt inmiddels in de provincie Groningen een aanpak uitgevoerd die succesvol blijkt te zijn. Deze aanpak zet opgeleide "ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting" in als (betaalde) tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers. Deze ervaringsdeskundigen weten de kloof tussen de leefwereld van de mensen in (generatie)armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben, te overbruggen. De ervaringsdeskundigen weten mensen in armoede letterlijk en figuurlijk ‘te bereiken’ en bieden perspectief en eigen kracht. Daarnaast maken zij kenbaar wat armoede betekent bij de hulp- en dienstverleners en beleidsmakers. De aanpak introduceert een nieuwe visie op armoede. Zowel de volwassenen als hun kinderen die hiermee bereikt worden, hebben meer kansen om uit de armoede te komen. De gemeente Assen heeft deze nieuwe aanpak al opgenomen in hun nieuwe beleid en de gemeente Aa en Hunze heeft ook belangstelling. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag vrij te maken en de opdracht te geven dit verder te onderzoeken en uit te voeren. Daarnaast willen we nader met het werkveld in gesprek om op te halen welke projecten / activiteiten ontwikkeld kunnen worden om een bijdrage te leveren de generatie-armoede tegen te gaan. Gevraagde inzet ervaringsdeskundige: € 10.000 Gevraagde inzet projecten / activiteiten: € 16.000 Totaal: € 26.000

 5. Preventie en voorlichtingsactiviteiten Eén van de taken van de sociale teams is het geven van preventie en voorlichting, zo nodig in samenwerking met derden. Om hier een impuls aan te geven wordt voorgesteld hier een extra budget voor beschikbaar te stellen. Gevraagde inzet: € 10.648

 6. Meedoenregeling 18+ Er wordt onder inwoners boven de 18 die over een smalle beurs beschikken, gesignaleerd dat zij geen geld overhouden om mee te kunnen doen. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoen: mee doen aan een sportvereniging, cultuuraanbod, bibliotheekpas, etc. Voor kinderen hebben we hiervoor verschillende ondersteuningsmogelijkheden zoals het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Voor de doelgroep 18+ zijn hiervoor geen regelingen. De behoefte aan een vangnetregeling voor 18+ is groot. Signalen hiertoe bereiken ons vanuit diverse hoeken: sociaal teams, maatschappelijke organisaties en individuele inwoners. Ambtelijk wordt in AAT- verband onderzocht op welke wijze voor deze groep een regeling kan worden ingezet. Er wordt gestreefd om in 2017 een regeling aan het college voor te leggen. Gevraagde inzet: € 21.000

Behandeling.

Gemeentebelangen is van mening dat armoede zoveel mogelijk bestreden dient te worden, hierbij hebben de inwoners zelf uiteraard ook een belangrijke rol.

De verdeling die door het College van B en W wordt voorgesteld kan de fractie van Gemeentebelangen zich wel in vinden.

De fractieleden hadden hierover dan ook geen woordvoering.

De gemeenteraad kon zich unaniem vinden in het gevraagde besluit.