Voorjaarsbrif en perspectievennota 2017, bijdrage GB.

Meneer de voorzitter,

Vandaag ligt de behandeling van de Voorjaarsbrief 2017 en de perspectievennota 2017 voor.

In de voorjaarsbrief wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van en over de wijzigingen in de begroting 2017. Ook worden wij geïnformeerd over de uitvoering van de geplande werkzaamheden, over de voortgang van de belangrijkste projecten en via Rapportage monitor sociaal domein over de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de decentralisaties .

De perspectievennota geeft de kaders en uitgangspunten aan voor de op te stellen begroting van 2018 en verdere jaren en dient ter voorbereiding op de begroting.De belangrijkste thema’s worden beschreven en er worden voorstellen gedaan voor onderwerpen voor de begroting van 2018.

Eerst de voorjaarsbrief. 

De Projectenrapportage en de Rapportage monitor sociaal domein laten volgens Gemeentebelangen geen grote bijzonderheden zien en de zaken lijken op orde.

Met betrekking tot de Voortgang op incidenteel nieuw beleid 2017 hebben we gezien dat bijna alle door de raad geaccordeerde accenten zijn opgepakt.

Wat de voortgang van de geplande werkzaamheden betreft heeft Gemeentebelangen geconstateerd dat de meeste zaken wel op schema liggen.

Onze teleurstelling met betrekking tot de voortgang ten aanzien van de zonneleningen hebben we al bij de behandeling van de jaarrekening uitgesproken. U gaatonderzoeken of de facilitering door de gemeente bij duurzame energieprojecten

adequaat is. Kunnen wij er van uitgaan dat u facilitering  aan de sportverenigingen hier ook bij betrekt?

De pilot samenzon Tynaarlo is gestopt en de panelen zijn verkocht aan een derde. Wij vragen ons af of de Gemeente nog heeft getracht ze over te nemen en om in te zetten voor haar eigen duurzaamheidambities bij bijvoorbeeld de zwembaden.

Gemeentebelangen wil zijn waardering uitspreken voor de inzet van het college van B en W en het handelen in het mijnbouw dossier.

Wij vinden verkeersveiligheid rond scholen belangrijk. Wat de veiligheid rond de scholen in ter Borch aangaat zijn wij van mening dat als er maatregelen nodig zijn, deze genomen moeten worden los van de Supermarktperikelen. Het spreekt voor zich dat u zich daarbij niet op ad hoc maatregelen richt en dat u dit in overleg met de bewonersvereniging en de scholen doet. Aandachtspunt is en blijft hierbij een goede communicatie.


Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de financiële bijstellingen in de begroting en hoe deze tot stand zijn gekomen. Wij kunnen instemmen met het voorstel om hetincidentele voordeel 2017 van € 802.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI); en hetstructurele voordeel van € 20.000 in 2018 en verder  op te nemen inde meerjarenbegroting.

Gemeentebelangen onderkent het belang vanGroningen Airport Eeldeals basisvoorziening in Noord-Nederland. Gemeentebelangen is net als het College  en 96% van de aandeelhouders van mening dat GAE in belangrijke mate bijdraagt aan een positief imago en uitstraling van Noord Nederland. Imago en uitstraling zijn samen met goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de groei en behoud van werkgelegenheid in de regio. Gemeentebelangen stemt daarom in met uw voorstel onder 4a om een investeringsbijdrage van € 1,84 mln. beschikbaar te stellen en de overige voorstellen genoemd onder punt 4 van het gevraagde besluit.

Naar de mening van Gemeentebelangen besteedt u terecht veel aandacht aan de Implementatie Omgevingswet en opstellen Omgevingsvisie. Het betreft een zeer omvangrijkeen complexe operatie die veel tijd en geld kost. Wij kunnen ons vinden in de middelen die u hiervoor vrijmaakt.

De implementatie staat voor 2019 gepland, maar er zijn inmiddels geluiden die er op duiden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet opnieuw een jaar opschuift, nu tot 1 juli 2020. In het najaar komt minister Schultz met een nieuwe planning. Is dit bij het college bekend, en wat zijn hiervan de mogelijke consequenties?

Gemeentebelangen kan instemmen met het gevraagde besluit.

Over naar de Perspectievennota

Zoals al aangegeven werd, worden dekaders vastgesteld voor de begroting 2018 meteen doorkijk naar de jaren 2019 tot en met 2021.

“Een bijzondere Perspectievennota”, zo geeft u aan, aangezien het huidigeCollegeen raad deze perspectievennota en de begroting 2018 vaststellen, maar de  uitvoering van het jaar 2018 bij een nieuw college ligt en de controle bij een nieuwe Raad. Op zich allemaal niet zo bijzonder, het doet zich immers eens per 4 jaar voor.Om een volgend college maximaal de ruimte te geven, om haar eigen beleid uit te gaan voeren in de nieuwe collegeperiode, heeft u daarom besloten deze perspectievennota beleidsarm te maken. Gemeentebelangen heeft hier begrip voor.

Wij vragen ons af of u net als bij de begroting 2017 de inwoners weer wilt betrekken bij de begroting 2018, en op welke wijze u dit van plan bent.

U stelt voor om de ambities die per hoofdstuk gesteld worden als kader vast te stellen voor de begroting 2018. Gemeentebelangen stemt hier mee in, uiteraard na behandeling van eventuele moties die ingediend worden.

Dat we instemmen met uw voorstel betekent overigens niet dat wij alles even geweldig vinden, maar besturen betekent ons inziens ook dat er sprake moet zijn van een bepaalde consensus en samenhang.


Als we het totaal overzien kunnen we er mee akkoord gaan. Op een aantal zaken waar we het niet mee eens zijn of extra aandacht voor vragen komen we later nader terug

U noemt een aantal investeringen:

         Nieuwbouw Harens Lyceum;

         Concentratie en privatisering van buitensport in Zuidlaren

         Centrumontwikkeling in Zuidlaren

         Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

         Omgevingsvisie

         Het bestrijden van gewassen en ongedierte die ziekten en plagen.

         Overname beheer/exploitatie van multifunctionele- en sportaccommodaties

         Evaluatie van het sociaal domein

         Evaluatie van het afvalbeleid en begraafbeleid

In de Investeringsplanning 2018 - 2023 staat voor 2020 de vervanging/renovatie van het oefenveld van vv actief gepland. Gemeentebelangen verzoekt u om deze investering naar voren te halen. Wij hebben hiervoor een aantal argumenten. De discussie over de kunstgraskorrels zorgt voor veel onrust bij ouders van met name jonge kinderen. Er zijn nu ouders die hun kinderen van voetbal halen en er zijn tegenstanders die weigeren om bij Actief op dit kunstgras te spelen. Gelet op het feit dat dit veld technisch is afgeschreven. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en die van de rest van de Raad.

Verder kunnen wij met het lijstje instemmen.

Tynaarlo wil een duurzame gemeente zijn. Als men deze ambitie serieus wil nemen dan moeten duurzaamheids aspecten naast prijs/kwaliteit zaken een integraal onderdeel zijn van het aanbestedings- en inkoopbeleid.

Gemeentebelangen wil een spoedige aanpak van het slechtste fietspad van Drenthe, de Hoofdweg te Eelde-Paterswolde. Dit past mooi bij het streven om alle doorgaande fietspaden uit te voeren in beton.

Met betrekking tot het transferium is Gemeentebelangen blij dat de plannen voor een zeer groot transferium inmiddels behoorlijk teruggeschroefd zijn. We zijn echter nog steeds niet overtuigd van de noodzaak. Wij wachten de definitieve voorstellen van de provincie af.

Wij willen eventuele tariefsverhogingen voor de sportverenigingen beperken tot maximaal het prijsindexcijfer die de gemeente ook intern hanteert. Indien het niet anders kan zou ook een exploitatiesubsidie tot de mogelijkheid moeten kunnen behoren. Te overwegen valt wellicht om bezuinigingen die voor betrokkenen  te zwaar gebleken zijn te heroverwegen.

Snel internet. Bij de begrotingsbehandeling van 2016 is er reeds aandacht gevraagd voor Snel internet. Nog steeds zijn er in onze gemeente gebieden waar men nog niet over snel internet beschikt. Dit speelt met name in de kleine dorpen en in het buitengebied. Inmiddels zijn er diverse initiatieven ontstaan om breedband in de kleine dorpen te realiseren. Wij vragen het College om hier gelden voor vrij te maken.

Wifi hotspots Gemeentebelangen vraagt het college om te onderzoeken of het realiseren van wifi-hotspots in de (hoofd)kernen mogelijk is. Europese gemeenten kunnen sinds mei 2017 bij de Europese Commissie aankloppen voor geld om wifi-hotspots in hun gemeente op te zetten. Er is in totaal voor 120 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld, waarmee zo’n zesduizend tot achtduizend gemeenten voorzien kunnen worden van apparatuur voor wifi. Het zou zonde zijn als we hier mogelijkheden zouden laten liggen, immers het versterkt de aantrekkelijkheid van onze kernen.

We hebben in de voorbereiding veel moties de revue zien passeren, en veel daarvan zullen wij steunen. Een aantal moties worden door ons mee ingediend.

Tot zover onze bijdrage in 1e termijn.