Voorjaarsbrief 2017 en perspectievennota 2017 werden behandeld.

Vries, 11 juli 2017.

Op dinsdag 11 juli zijn de Voorjaarsbrief 2017 en de Perspectievennota 2017 ten behoeve van de begroting 2018 in de Gemeenteraad behandeld.

Voorafgaand aan de behandeling heeft het Presidium zich gebogen over de wijze van behandeling en heeft de Raad voorgesteld om deze als volgt te behandelen.

De fracties geven een mondelinge reactie op de stukken, in totaal 7 minuten per fractie. De gemeenteraad heeft dit voorstel overgenomen. Acht keer zeven minuten luisteren naar de fractievoorzitters dus.

Voor de bijdrage in de eerste termijn van Gemeentebelangen klikt u op de link hieronder.

Voorjaarsbrif en perspectievennota 2017, bijdrage GB.

In de Voorjaarsbrief wordt de Raad geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van en over wijzigingen in de begroting van 2017. Ook wordt de Raad geïnformeerd over de uitvoering van de geplande werkzaamheden, over de voortgang van de belangrijkste projecten en via Rapportage monitor sociaal domein over de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de decentralisaties .

De Perspectievennota geeft de kaders en uitgangspunten aan voor de op te stellen begroting van 2018 en verdere jaren en dient ter voorbereiding op de begroting. De belangrijkste thema’s worden beschreven en er worden voorstellen gedaan voor onderwerpen voor de begroting van 2018.

Het voorstel.

Het voorstel over de Voorjaarsbrief viel in twee delen uiteen namelijk een aantal besluiten over de lopende begroting 2017 te weten:

-        voortgang van de werkzaamheden in 2017;

-        de bestemming van het voorlopige Resultaat 2017;

-        het opheffen en instellen van een aantal reserves;

-        het aanpassen van en instellen van een aantal kredieten)

En een deel met besluiten, specifiek over Groningen Airport Eelde (GAE).

Het deel over GAE was natuurlijk het meest interessant, aangezien gemeente Tynaarlo in een eerder stadium nog geen besluit had genomen welke ontwikkelingsvariant men ten aan zien van het vliegveld voorstond.

Ontwikkelingsrichtingen GAE.

Welke ontwikkelingsrichtingen voor GAE lagen ook al weer voor:

Afbouwen’ het de stekker er uittrekkenmodel: een kleine recreatief vliegveld zonder commerciële vluchten, zonder lesverkeer maar met behoud van de maatschappelijke vluchten (traumaheli), business jets, parachutespringen en zweefvliegen.

Continueren het doormodderen model’: een luchthaven voor vakantievluchten. Hierbij wordt ingezet op het behoud van het marktaandeel in chartervluchten. Er is lesverkeer mogelijk, evenals de maatschappelijke vluchten samen met de kleine gemotoriseerde vluchten.

Investeren’ het doorgroei model : een luchthaven die zich ontwikkelt tot Toegangspoort voor het Noorden. Er wordt actief ingezet op uitbreiding van het aantal verbindingen, niet alleen vakantievluchten maar met name ook meer verbindingen met internationale ‘hubs’. Maatschappelijke vluchten en lesverkeer blijven mogelijk.

Het college stelde in de voorjaarsnota voor om voor het investeringsmodel te kiezen. De raad is hiermee in meerderheid akkoord gegaan.(GroenLinks stemde tegen).

Gevraagd besluit Voorjaarsbrief: I (Begrotingsdeel)

 1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2017;
 2. Het incidentele voordeel 2017 van € 802.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);
 3. Het structurele voordeel van € 20.000 in 2018 en 2019 en € 19.000 vanaf 2020 opnemen in de meerjarenbegroting;
 4. Instemmen met het beschikbaar stellen van een maatschappelijk krediet van € 90.000 ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen voor de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie;
 5. Instemmen met het opheffen van de volgende reserves:
  1. Centrumplan Vries
  2. Voetgangersbrug De Dijk
 6. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
  1. Het ophogen van het economisch krediet Vervangen knijpriool Lageweg
  2. Het verlagen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht
  3. Het verhogen van het economisch krediet bestelbus BOA’s
  4. Het omzetten van de rioleringscomponent van het initiatief centrumplan Eelde in   een economisch krediet;
  5. Het verhogen van het economisch krediet centrumplan Eelde.
 7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 75.000 voor het vervangen van het raadsinformatiesysteem;
 8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 20.000 voor de aanschaf van twee scanners;
 9. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 20.000 voor de realisatie van een ondergrondse stroomvoorziening van de weekmarkt in Vries
 10. Instemmen met het beschikbaar stellen van een maatschappelijk krediet van € 200.000 voor de uitvoering van de Bedrijvenregeling Drenthe in de periode juli 2017 – juli 2019;
 11. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor het gebruikersonderhoud van Yders Hoes ;
 12. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Meedoen banen en hieraan

€ 110.000 toevoegen.

De Raad heeft met uitzondering van GroenLinks voor dit deel van de voorjaarsnota gestemd.

Gevraagd besluit Voorjaarsbrief II (GAE)

 1. Gezien het belang van Groningen Airport Eelde als basisvoorziening in Noord-Nederland en in de overtuiging dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de gewenste groei van de werkgelegenheid in de regio::
  1. Een investeringsbijdrage van € 1,84 mln. beschikbaar stellen ten behoeve van de vergoeding van de kosten voor NEDAB in de periode 2017 – 2026, vermogensvorming binnen het ROF en de financiering van capaciteitsinvesteringen op basis van een kapitaalstorting in het eigen vermogen van GAE NV;
  2. Hiervoor een bestemmingsreserve “Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde” instellen en hieraan € 1,84 mln. toevoegen ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);
  3. Een financiële garantstelling verstrekken aan GAE NV ter hoogte van de investeringsbijdrage en deze ten laste brengen van de bestemmingsreserve. Toekomstige bijdragen van private en/of (semi)publieke derden vanuit Noord-Nederland kunnen op basis van overeenstemmende besluitvorming door de gezamenlijke aandeelhouders naar rato van het aandelenbezit in mindering worden gebracht op de investeringsbijdrage van de gemeente Tynaarlo.

De Raad is met 13 stemmen voor en acht tegen akkoord gegaan. GroenLinks, PvdA, twee leden van Leefbaar en één lid van D66 stemden tegen.

Gevraagde besluit perspectievennota

De perspectievennota 2017 vast te stellen, als kader voor de op te stellen begroting 2018.

Er zijn bij de behandeling van de perspectievennota een aantal moties ingediend waarvan er uiteindelijk twee zijn aangenomen. De aangenomen moties hadden betrekking op:

 • Biodiversiteit en Weidevogels.
 • investeringsimpuls ter versterking van de dorpskernen.

De raad heeft met uitzondering van GroenLinks en twee leden van Leefbaar Tynaarlo de perspectievennota vastgesteld.