Maaibeleid, het College heeft geantwoord.

Eelde, 8 september 2017.

Onze fractie heeft op 18 augustus 2017 vragen gesteld met betrekking tot het maaibeleid van gemeente Tynaarlo en dan met name met betrekking tot de aanbesteding en de uitvoering door het bedrijf dat het maaien voor haar rekening neemt.

voor de brief met vragen klikt u op de link hieronder.

Maaibeleid is GB doorn in het oog.

Op woensdag 6 september 2017 ontvingen wij de beantwoording van het College van B&W op onze vragen.

Hieronder leest u de beantwoording van het college van B en W.

Geachte heer Weering,

Op 18 augustus ontvingen wij uw brief waarin u vragen stelt over het maaibeleid. Puntsgewijs reageren wij op uw vragen.

  1. Onder welke voorwaarden heeft de aanbesteding plaatsgevonden, met andere woorden, waaraan dient het bedrijf dat de aanbesteding heeft gekregen zich te houden? afgelopen winter gunden we het werk na een meervoudige onderhandse aanbesteding aan een aannemer uit onze gemeente. Het maaibeleid en daarmee de opdracht naar de aannemer is dit jaar niet gewijzigd, ten opzichte van voorgaande jaren. Het werk betreft een zogenoemd raam-bestek. Dat is een gestandaardiseerde en uniforme methodiek voor infra-bestekken. Het is gebaseerd op het afgesproken kwaliteitsniveau sober en degelijk. De aannemer dient zich aan dit bestek te houden.
  2. Is uw College van mening dat er aan deze voorwaarden voldaan wordt? Ja. Het totaal areaal betreft ongeveer 6100 grasvlakken. Het merendeel voldoet aan het bestek. Er zijn echter grasvlakken die af en toe niet aan het bestek voldoen dan wel voldaan hebben. In de beginperiode kwam het met enige regelmaat voor dat enkele grasvelden niet gemaaid werden. Dat had er in de eerste plaats mee te maken dat de aannemer het omvangrijke werkpakket moest leren kennen, waardoor velden vergeten werden. In de tweede plaats kwam dat omdat het voor hem moeilijk was om op een duurzame invulling te geven aan onze eis dat een deel van het werk wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aannemer is aangesproken op het niet maaien van de velden, waarop dit alsnog gebeurt is. Recentelijk kregen we weer enkele meldingen binnen over grasvelden die niet gemaaid werden. Hierover is contact geweest met de aannemer. Door vervanging van machinisten tijdens de vakantieperiodes zijn ze een aantal grasvelden vergeten te maaien. De velden zijn nu alsnog gemaaid.
  3. Op welk BOR-niveau dienen de bermen, groenstroken, grasvelden en dergelijke gehouden te worden? De door u genoemde beheergroepen onderhouden we volgens het BOR-kwaliteitsniveau sober en degelijk. Dat hebben we zo met de Gemeenteraad afgesproken.
  4. Is uw College van mening dat dit BOR-niveau te allen tijde gehaald wordt? In week 18 en 26 heeft er een schouw plaatsgevonden. De resultaten laten zien dat alle schouwlocaties voldoen aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Binnenkort volgt de derde schouw.
  5. Hoe frequent vindt er een schouw plaats met betrekking tot de te maaien locaties en wat zijn de bevindingen hieromtrent? Vier keer per jaar vindt er een schouw ten aanzien van de verzorging plaats. Het gras is daar een onderdeel in. Zoals bij de vorige aangegeven, voldoet het maaien tot nu toe aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Echter, dit is een momentopname en wordt op circa 60 locaties van 100 bij 100 meter uitgevoerd. daarnaast vindt er toezicht plaats op het maaibestek. Wekelijks wordt er onder andere gekeken naar het beheer van de openbare ruimte en dus ook het maaibeheer. U zult echter begrijpen dat het onmogelijk is om wekelijks alle 6100 grasveldjes te bezoeken. Zoals u in de beantwoording van vraag 2 heeft kunnen lezen, is de aannemer enkele keren aangesproken op het niet maaien van velden. Vervolgens zijn die velden alsnog gemaaid.
  6. Hoe vaak dienen voornoemde locaties gemaaid te worden en wordt hieraan voldaan? Het maaibestek (waarvoor de aannemer verantwoordelijk is) is gebaseerd op frequenties. Een deel van de velden moet wekelijks gemaaid worden en een deel om de 14 dagen (realisatie van de bezuinigingen die de Gemeenteraad in 2012 vaststelde). Daarnaast wordt een deel maar 3 keer per jaar gemaaid (met name de brinken). In het voorjaar wordt dit opgebouwd met de grasgroei en in het najaar weer langzaam afgebouwd. Bij extreme droogte en dus beperkte grasgroei wordt er een week overgeslagen, maar bij het huidige groeizame weer komt het beeld onder druk te staan. daarnaast is Alescon en de eigen dienst verantwoordelijk voor het maaien rondom obstakels en bomen. Rondom obstakels wordt, verdeeld over het groeiseizoen, 5 keer per jaar gemaaid. Rondom bomen 3 keer per jaar. Een kanttekening hierbij is dat een deel direct rondom de boom moet blijven staan om schade aan de stam te voorkomen. Klachten en meldingen omtrent het beheer van de openbare ruimte worden zo spoedig mogelijk opgepakt en afgehandeld.
  7. Is het bedrijf dat uitvoering geeft aan het maaibeleid op de hoogte van de dagen waarop de groene en de grijze containers en plastic zakken aan de straatkant aangeboden worden, zodat deze daarmee rekening kan houden? de aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van de planning en de maairoute. De eerste weken heeft de aannemer het gebied leren kennen en uiteindelijk een efficiënte maairoute opgesteld. De afvalroute is daar niet als probleem ervaren, maar wij delen uw opmerking dat dit wel tot conflicten kan leiden. Hier gaan we vanaf volgend jaar rekening mee houden.

Hopende u hiermee geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijk groet,

Burgemeester en wethouders.