Jeugdgezondheidszorg, Icare vraagt subsidie.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering staat het punt met als onderwerp “Subsidie ICARE JGZ (Jeugdgezondheidszorg)”.

ICARE heeft eind 2016 een subsidieverzoek ingediend voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor de periode 2017-2020. Deze aanvraag is beoordeeld en toen (nog) niet akkoord bevonden. Reden hiervoor was dat de onderbouwing voor het budget, wat meer dan voorgaande jaren werd gevraagd, voor de gemeente niet voldoende was.

Gevraagd besluit.

  1. Akkoord gaan met het structureel verhogen van het budget ICARE Jeugdgezondheidszorg met € 42.000,-;

  2. Dit voor 2017 incidenteel te dekken uit de algemene reserve grote investeringen (ARGI);

  3. Voor 2018 en verder dit structureel mee te nemen bij de meerjarenbegroting.

Behandeling.

Dit agendapunt stond op het akkoord gedeelte van de agenda, daarom had Gemeentebelangen geen woordvoering.

Sinds 2012 heeft de gemeente Tynaarlo de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar ondergebracht bij ICARE. De dienstverlening van ICARE bestaat uit twee onderdelen. Een uniform deel en een maatwerkdeel. De producten uit het uniform deel betreffen taken en activiteiten die conform de Wet Publieke Gezondheid, het besluit publieke gezondheid en de Richtlijn Contactmomenten Jeugdgezondheidszorg. Het maatwerkdeel betreft specifieke activiteiten voor de CJG doelgroep en de prenatale zorg.

Omdat ICARE JGZ wel al diensten verleent vanaf januari 2017 heeft het college op 20 juni 2017 wel besloten om het reguliere subsidiebedrag beschikbaar te stellen. Over het bedrag dat zij meer vragen is vervolgens (bestuurlijk) overleg geweest. Op basis van dit overleg en de afspraken die zijn gemaakt wordt nu het voorstel aan de Gemeenteraad gedaan alsnog het hogere budget voor het uniforme deel beschikbaar te stellen.

Stemming.

De fractie van ChristenUnie Heeft een amendement ingediend. Middels dit amendement wilde de fractie dat van het gevraagd besluit punt 3 zou vervallen en dat dit bij de behandeling van de begroting meegenomen zou worden.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in dit amendement.

De Gemeenteraad stemde unaniem in met het amendement.

Vervolgens werd het geamendeerd voorstel in stemming gebracht.

Gemeentebelangen stemde voor het gevraagd besluit.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het voorstel.