Zuidlaren beheersverordening gewijzigd vaststellen.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda voor de Gemeenteraad stond het punt met als onderwerp “Gewijzigde vaststelling beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es’”.

Deze beheersverordening heeft reeds eerder in ontwerp op de agenda gestaan, deze heeft vervolgens vanaf vrijdag 21 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, zodat inwoners en organisaties hun zienswijze hierop konden indienen. Er is 1 zienswijze en 1 overlegreactie binnengekomen.

Gevraagd besluit.

  1. De 'reactienota beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es' met de daarin opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen;

  2. De beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVZuidlarenWLKTZE-0301 met inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen;

  3. Geen exploitatieplan vaststellen.

Behandeling.

Dit agendapunt stond op het akkoord gedeelte van de agenda, daarom heeft Gemeentebelangen ook geen woordvoering.

De zienswijze en overlegreactie hebben er voor gezorgd dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de beheersverordening.

Stemming.

De fractieleden van Gemeentebelangen konden zich wel vinden in de voorgelegde wijzigingen en de uiteindelijke beheersverordening. Ze hebben beide dan ook voor de beheersverordening gestemd.

De gemeenteraad heeft unaniem met deze beheersverordening ingestemd.

Hiermee is de beheersverordening van Zuidlaren weer vastgesteld.