Eelde Paterswolde ontwerp beheersverordening.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het ontwerp van de beheersverordening Eelde – Paterswolde op de agenda. Eens in de 10 jaar dient een bestemmingsplan volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) herzien te worden en aan de huidige stand van zaken aangepast te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van een beheersverordening.

Het bestemmingsplan Eelde – Paterswolde is in december 2007 vastgesteld en dient dus opnieuw herzien te worden.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening;

  2. De ontwerpverordening ter inzage leggen en vrijgeven voor inspraak.

Behandeling.

Het agendapunt stond op het akkoordgedeelte van de agenda, er heeft daarom ook geen woordvoering plaatsgevonden.

Wel heeft Jarko Weering een Motie ingediend.

De motie luidt als volgt.

De Raad van gemeente Tynaarlo;

In vergadering bijeen op dinsdag 12 september 2017.

Constaterende dat niet alle huidige opbouwplaatsen van corsowijken in de voorontwerp beheersverordening zijn opgenomen, welke zich binnen het plangebied voor deze beheersverordening bevinden.

Momenteel zijn alleen de opbouwplaatsen waar corsowijk Westend en Corsowijk Rond de Wieken hun wagen opbouwen als zodanig bestemd.

Draagt het College op:

         De locatie waar corsowijk Spierveen haar corsowagen momenteel opbouwt op te nemen in de ontwerp beheersverordening als ‘maatschappelijk – corso opbouwplaats’;

         De bestemming voor het terrein bij de brandweerpost in Eelde te wijzigen, zodat er 2 opbouwplaatsen voor een corsowagen toegestaan zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

In de toelichting op de motie stond het volgende vermeld.

Voor het behoud van de locaties waar corsowijken hun praalwagens kunnen opbouwen en momenteel reeds opbouwen, dienen deze zoveel als mogelijk in de bestemmingsplannen opgenomen te worden.


Op het terrein nabij de brandweerpost in Eelde is momenteel 1 opbouwplaats bestemd, hier staan echter reeds gedurende een aantal jaren 2 corsowijken. Dit gaat zonder problemen, maar dit dient vastgelegd te worden in de beheersverordening , aangezien dit momenteel als zodanig in gebruik is.

Dit gebruik geldt ook voor de huidige opbouwplaats van de corsowijk spierveen.

Het bestemmen van de opbouwplaatsen vergroot het voortbestaan van de bloemencorso, aangezien de locaties van de opbouwplaatsen hierdoor min of meer veiliggesteld worden.

De opbouwplaatsen die genoemd zijn bevinden zich allen op gronden die in eigendom zijn van gemeente Tynaarlo, dus niet in particulier eigendom.

De behandeling van de motie.

In reactie op de Motie van Gemeentebelangen gaf Wethouder van Dijk aan dat de opbouwplek waar corsowijk Spierveen haar praalwagen opbouwt reeds als zodanig bestemd is.

Wel gaf de Wethouder aan dat de opbouwplek nabij de brandweerpost in Eelde per ongeluk foutief gewijzigd is, dit was reeds bestemd voor 2 corsowijken en dus praalwagens, terwijl er nu in de beheersverordening slechts 1 praalwagen gebouwd mag worden. De ambtenaren zijn er reeds mee bezig dit te herstellen.

De fractie van Gemeentebelangen kon de opbouwplek van corsowijk spierveen niet vinden op de kaart of zoals dat heet op de verbeelding. Tijdens een korte schorsing heeft Wethouder van Dijk aangetoond dat de opbouwplek inderdaad reeds bestemd was.

Aangezien de opbouwplek op het terrein bij de brandweerpost in Eelde ook reeds in ere hersteld zal worden, heeft de fractie van Gemeentebelangen de motie teruggetrokken.

Na de ter inzage legging van de ontwerp beheersverordening zal de definitieve beheersverordening voorgelegd worden aan de Gemeenteraad. Gemeentebelangen houdt uiteraard de vinger aan de pols dat in deze beheersverordening de opbouwplek bij de brandweerpost in Eelde correct gewijzigd is.

De stemming.

Na het terugtrekken van de motie van Gemeentebelangen is de ontwerp beheersverordening in stemming gebracht. Gemeentebelangen ging akkoord met het voorstel.

De Gemeenteraad stemde unaniem in met de ontwerp beheersverordening.

De ontwerp beheersverordening wordt nu gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Alle inwoners en organisaties kunnen nu hun zienswijze indienen op deze beheersverordening.