Particuliere begraafplaats in Oudemolen.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de Raadsvergadering stond het punt met als onderwerp “Initiatief particuliere begraafplaats op het landgoed den Dollard in Oudemolen” op de agenda.

Gevraagd besluit.

Ten behoeve van de aanleg van een particuliere begraafplaats met maximaal 7 graven met bijbehorende werken en werkzaamheden in het bos van het landgoed den Dollard Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792:

  1. Met inachtneming van het voorbehoud genoemd onder 2, de coördinatieregeling van artikel 3.30, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van: de herziening van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het besluit voor grondaanwijzing als bedoeld in artikel 40 van de Wet lijkbezorging en eventueel andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend.

  2. Te bepalen, dat mocht uit de toets van het op te stellen inrichtingsplan als bedoeld onder IV blijken, dat het initiatief niet of slechts in beperktere omvang haalbaar is – dit gelet op de aangetroffen cultuurhistorische -, natuurlijke -, archeologische - en aardkundige waarden - voordat de procedure als bedoeld onder 3 kan starten, terugkoppeling naar de gemeenteraad moet plaatsvinden over het voortzetten van de procedure.

  3. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met het indienen van een schriftelijke zienswijze.

  4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 3 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het besluit voor grondaanwijzing als bedoeld in artikel 40 van de Wet lijkbezorging en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend, “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”.

Meer informatie.

Dit agendapunt stond op het akkoord gedeelte van de agenda, hierdoor had Gemeentebelangen geen woordvoering.

In januari 2017 heeft de initiatiefnemer bij de gemeente het verzoek ingediend medewerking te verlenen voor het realiseren van een particuliere begraafplaats. Het wordt een familie begraafplaats waar maximaal 7 graven gerealiseerd kunnen worden.

De begraafplaats ligt ongeveer 240 meter van de openbare weg.

De locatie waar de initiatiefnemer de begraafplaats wil realiseren maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo, de bestemming is natuur en waarde, archeologische verwachting 2.

Het aanleggen van de begraafplaats is in strijd met het bestemmingsplan, hierdoor dient er een wijziging van de bestemming doorgevoerd te worden.

Stemming.

Gemeentebelangen heeft geen bezwaar met het realiseren van een particuliere begraafplaats op deze locatie.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het gevraagd besluit.