Aanleg OV knooppunt met P+R voorziening De Punt.

Vries, 12 september 2017.

De Gedeputeerde Staten van Drenthe (GS) hebben de raad verzocht om een planologische procedure te voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R Voorziening voor in eerste instantie 200 auto’s, wat eventueel later uitgebreid kan worden tot 500 auto’s. Ook vernieuwde op- en afritten van de A28 in De punt”.

Het doel is het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit Drenthe door optimalisatie van het OV-netwerk en aanpassing van de op- en afrit ter verhoging van de verkeersveiligheid en vermindering van de filegevoeligheid.

De aanleg van een OV-knooppunt met P+R of Transferium bij De punt is een onderwerp wat veel stof doet opwaaien. Het gaat daarbij dan met name om de kosten van 12 miljoen ( 4,5 miljoen voor het Transferium met 200 parkeerplaatsen en 7,5 miljoen voor de reconstructie van de aansluiting op de A28 tot een volledige Haarlemmermeer) en de plaats dicht bij een natuurgebied afgezet tegen beter en sneller openbaarvervoer, minder filevorming en meer veiligheid. gemeente Tynaarlo draagt 650.000 bij voor de aanleg van een rotonde op de weg Eelde-Glimmen.

De geschiedenis.

Eerst was er een Transferium met in eerste instantie 300 parkeerplaatsen gepland, eventueel later uit te breiden tot 2000. Voor dit plan was er een MER (Milieueffectrapportage) nodig in verband met mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-gebied de Drentse Aa. Het plan riep zowel wat de plaats als de omvang betreft erg veel tegenstand op, onder andere van natuur- en milieuorganisaties. De MER-Commissie adviseerde om het milieubelang in de besluitvorming mee te kunnen wegen in ieder geval de onderstaande informatie uit te werken in het op te stellen MER:

 1. Een kwantitatieve verkeerskundige onderbouwing van het nut en de noodzaak om een transferium aan te leggen;
 2. Een analyse welke locaties het meest geschikt zijn als transferium;
 3. De mogelijkheden om de gevolgen voor luchtkwaliteit, geluidshinder, landschap, grond- en oppervlaktewater en natuur van de inrichting en het gebruik van het transferium op de mogelijke locaties te minimaliseren.

Naar aanleiding van dit advies is er een onafhankelijk onderzoek naar een nut en noodzaak gedaan door de Anthea groep.

De Provinciale Staten.

De Provinciale Staten van Drenthe hebben ingestemd met het rapport naar de nut en noodzaak van een OV-knooppunt bij De Punt. Zij hebben daarbij ook besloten tot het realiseren van een OV-knooppunt met P+R voorziening van 200 parkeerplaatsen met een gefaseerde groei tot een eindbeeld van maximaal 500 parkeerplaatsen. Het oorspronkelijke plan is op de volgende onderdelen aangepast:

 1. Vernieuwde en veiligere op- en afritten door middel van een Haarlemmermeer aansluiting.
 2. Een koppeling van het hoogwaardig openbaar vervoer HOV met onderliggend busnetwerk. Door het bestaande busstation De Punt te verplaatsen naar de oostelijke toe- en afrit van de A28 en de aansluiting op de A28 te optimaliseren, worden in het ontwerp nu zowel het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) vanaf de A28 als het onderliggende busnetwerk optimaal verknoopt. De streeklijnen 9 (De punt via Eelde, PaterswoldeEelderwolde naar Groningen) en 50 (Assen via Vries, De punt, Glimmen, Haren naar Groningen) zijn eenvoudig te koppelen aan het HOV-netwerk (Q-liner 5 richting Annen/Zuidlaren/Westlaren N34/P+R Haren/Groningen Ketwich/Groningen CS) en 6 richting Appingedam-Delfzijl stopt bij P+R Haren/Groningen CS).
 3. Een sterk verminderd aantal parkeerplaatsen: maximaal 500, waarvan er in de 1e fase 200 gerealiseerd dienen te worden.

Gevraagd besluit.

De raad wordt gevraagd om ten behoeve van:

         de aanleg van een OV-knooppunt met P+R- voorziening nabij de aansluiting 37 (Eelde/Glimmen) op de A28;

         de aanleg van vernieuwde op- en afritten van de A28 (Haarlemmermeer aansluiting) nabij de Groningerstraat in De Punt, met bijbehorende werken en werkzaamheden

een aantal Ruimtelijke Ordeningsbesluiten te nemen namelijk:

 1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:
  1. de herziening van het bestemmingsplan,
  2. de ,
  3. het eventueel benodigde verkeersbesluit,
  4. de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder En eventueel andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;
 2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage wordt gelegd met het indienen van een schriftelijke zienswijze;
 3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”.

Zoals het zich nu laat aanzien is er voor het OV-knooppunt met P+R geen bestemmingsplanwijziging nodig (dit kan binnen de bestemming verkeer geregeld worden), wel is er tenminste een omgevingsvergunning nodig.

Voor de realisering van de Haarlemmermeer aansluiting is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Gelet op de onderlinge samenhang van de voorzieningen wil de Gemeente voor het totale projectgebied een nieuw bestemmingsplan maken. De besluiten worden te zijner tijd (mede) vastgesteld ten behoeve van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in de Crisis- en herstelwet.

Discussie in de Raad

In de Raad werd voornamelijk gediscussieerd over het nut en noodzaak van het Transferium en niet zo zeer over het gevraagde besluit zelf om in te stemmen met de planologische planprocedure.

Woordvoerder Peter van Es van Gemeentebelangen heeft aangegeven dat het voor Gemeentebelangen essentieel is dat er een goede en frequente aansluiting ontstaat van de bestaande lijnen 9 en 50 met HOV-lijnen als Q-liner 5 (Annen/N34/P+R Haren/Groningen) en de Q-liners 300 Emmen/Gieten/N34/Groningen), 309 (Assen/Groningen) en 312 (Stadskanaal/GietenN34/P+R Haren/Groningen). Alleen een goede HOV-verbinding heeft nut voor de dorpen Vries, Yde, De puntEelde en Paterswolde, die daar nu van verstoken zijn. Dit kon Wethouder Hofstra echter niet garanderen, het is afhankelijk van de daadwerkelijke vraag die daarnaar ontstaat, de kosten die dat met zich meebrengt en de extra reistijd op die lijnen.

Er lijkt zich een meerderheid voor het Transferium af te tekenen. VVD, D66, CDA en CU (samen 12 van 23 zetels )zijn voor (meer veiligheid door aanpassing op/afritten, bereikbaarheid Groningen verbetert en minder files, Vergroting mogelijkheden voor het openbaar vervoer . PvdA, Leefbaar en GroenLinks ( 9 stemmen) zijn om verschillende redenen tegen (te duur, te weinig invloed op files, te grote ingreep in het gebied, het wordt juist onveiliger in plaats van veiliger). Gemeentebelangen (2 zetels) heeft in de vergadering geen definitief standpunt ingenomen.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september neemt de Raad een definitief besluit over dit onderwerp.