Van afval naar grondstof.

Vries, 12 september 2017.

Van afval naar grondstof was een van de agendapunten welke prijkten op het bespreekgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

 1. Kennisnemen van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020;

 2. Instemmen met:

  1. een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD);

  2. een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT);

  3. een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval;

  4. één aanslag per jaar;

  5. inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen;

  6. geen bedrijfsafval in te zamelen op de milieustraat;

  7. geen medicijnafval in te zamelen bij de apothekers:

  8. het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019 te dekken uit de afvalstoffenheffing;

  9. In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor de benodigde aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en te dekken uit de voorziening reiniging.

 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Uitleg.

De afvalwereld is aanzienlijk veranderd sinds de laatste beleidsnotitie van 2011, het College van B&W vindt het daarom noodzakelijk om te kijken hoe ze op de langere termijn verder willen met de afvalinzameling en de verwerking er van. Dit wordt mede ingegeven, aangezien er landelijke afspraken zijn om tot minder afvalverwerking en gesloten systemen te komen.

Het doel van de Kadernotitie is om voor de gemeente Tynaarlo de aanpak op te stellen om in 2020 de hoeveelheid restafval te verminderen naar gemiddeld 100 kg per inwoner en het percentage van het gescheiden ingezameld huishoudelijk afval te verhogen naar 75%. Op dit moment is dit nog 140 kg per inwoner en is het scheidingspercentage 64%. Huidige situatie afvalinzameling De gemeente Tynaarlo hanteert sinds 2000 bij de afvalstoffenheffing het DIFTAR-systeem, “De vervuiler betaald”. Dit staat voor gedifferentieerd tarief, wat betekent dat inwoners naast een vastrecht ook per kilo aangeleverd afval betalen. Inwoners ontvangen vier keer per jaar een kwartaalnota van de gemeente. Hierop worden het vastrecht en het aantal aangeleverde kilo's van de minicontainers en milieustraat uit dat kwartaal in rekening gebracht. Percentage scheiden huishoudelijk afval Tynaarlo doet mee aan de landelijke en Drentse benchmark over het scheiden van huishoudelijk afval. In 2016 werd in de gemeente Tynaarlo 64% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Er wordt nog 140 kg per inwoner ingezameld. Voor 2020 wordt gestreefd naar een scheidingspercentage van 75% en dat inwoners gemiddeld 100 kg restafval gaan aanbieden. Om dit te kunnen realiseren moeten nog stappen worden gemaakt, die in het Beheerplan Afval onderzocht en benoemd moeten worden. Paraplu voor de Kadernotitie Huishoudelijk Afval De gemeente Tynaarlo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De Duurzaamheidsvisie 2015-2025, ‘Dorp van de Toekomst!’, omschrift de visie en doelstellingen van Tynaarlo op gebied van duurzaamheid. Deze visie is de paraplu voor het op te stellen Kadernotitie Huishoudelijk Afval. De gemeente wil met de duurzaamheidsambitie zichtbaar (blijven) maken dat nú investeren in regionaal energiebeleid en duurzaam leven op langere termijn maatschappelijke en economische meerwaarde biedt. De kernboodschap is: er is maar één wereld! Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. De Duurzaamheidsvisie vormt de leidraad voor de regie op projecten die vallen binnen de visie duurzaamheid. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen willen we aan de slag. Onze Droom: ’18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen in Tynaarlo in 2030!’. De gemeente zet in op vier overkoepelende thema’s: 1. Tynaarlo tintelt van energie 2. Toekomstbestendig wonen (en ondernemen) 3. Mobiliteit en bereikbaarheid 4. Afval is grondstof De uit te werken Kadernotitie Huishoudelijk Afval moet invulling geven aan het vierde thema, ‘Afval is grondstof’.

Behandeling.

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich er wel in vinden dat er wijzigingen plaats dienen te vinden binnen de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.

In een aantal zaken kunnen wij ons echter minder goed vinden.

 • We kunnen ons er wel in vinden dat de gemeente geen bedrijfsafval wil inzamelen en verwerken, daar zijn andere kanalen voor. Het gaat ons echter te ver dat het aanleveren van huishoudelijk afval in een aanhangwagen met een trekker er voor niet geaccepteerd wordt op de milieustraat. Als men dezelfde aanhangwagen vervolgens achter een personenauto koppelt, is het weer geen probleem. Wij zijn van mening dat het om het afval gaat en niet om het vervoermiddel waarmee het afval aangeleverd wordt.

 • Gemeentebelangen is vanaf het begin erg blij met het DIFTAR-systeem, door dit systeem betaalt een ieder rechtstreeks voor iedere kilo die zij als afval aanleveren. Dit is het meest eerlijke systeem, de vervuiler betaalt. Het College wil nu het Groente Fruit en Tuinafval (GFT) op 0 euro zetten. Daarmee stapt zij duidelijk voor een deel af van het DIFTAR-systeem. Door het GFT afval op 0 euro te zetten, dient ieder huishouden op enigerlei wijze 15 euro op een andere wijze betalen. Dit kan door middel van het vast recht, waardoor ieder gezin hetzelfde bedrag betaalt, onafhankelijk of zij bijvoorbeeld wel of geen tuin hebben. Het kan ook door het verhogen van de kiloprijs van het restafval of het invoeren van een soort boete voor het aanbieden van de grijze container aan de straatkant. Gemeentebelangen is hier niet heel erg gecharmeerd van.

 • Het College van B en W wil geen medicijnen inzamelen via de apothekers. Enkele weken geleden zijn de apothekers gestopt met de mogelijkheid de medicijnen bij hen in te leveren. Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente gewoon op enige wijze moet zorgen dat de apothekers weer de medicijnen innemen, terwijl de gemeente er voor zorgt dat deze medicijnen afgevoerd zullen worden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het College er op aanstuurt dat de medicijnen bij het gewone afval terecht komen of zelfs in het riool. Wij begrijpen dan ook niet dat Wethouder Lammers beweert dat het niets uitmaakt dat men de medicijnen in het riool deponeert.

 • Gemeentebelangen heeft het College van B en W meegegeven dat zij er eens over na dient te denken hoe zij om wil gaan met de inzameling van het klein chemisch afval (KCA). Men gaat niet speciaal met een paar spuitbussen of verfblikken naar de milieustraat.

 • Het College wil de bladbakken niet meer neerzetten. Wij zijn van mening dat dit niet zou moeten. Gemeentebelangen ziet een duidelijke meerwaarde in deze kooien.

Wethouder Lammers heeft aangegeven dat hij meegaat met de Gemeenteraad waar het gaat om de inzameling van medicijnen bij de apothekers. Hij zorgt er voor dat er een verordening komt die het mogelijk maakt dat de gemeente de inzameling via de apothekers regelt. Deze verordening dient er te liggen voor de raadsvergadering van dinsdag 26 september 2017.

De blad bakken wil de Wethouder toch liever afschaffen, dit zal niet ineens gebeuren, maar geleidelijk aan. Maar de Raad heeft hierover het laatste woord.

Tijdens deze Raadsvergadering werd geen besluit genomen over het gevraagd besluit, dit besluit zal tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 september 2017 genomen worden.

Dit punt wordt weer vervolgd dus.