Paterswolde Noord, bestemmingsplan vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het plangebied Paterswolde Noord, dit is de locatie waar voorheen school Noord gevestigd was.

Voorafgaand aan deze besluitvorming hebben de leden van de fractie van Gemeentebelangen gesproken met een groot deel van de omwonenden van het plangebied, ook hebben we het dossier omtrent dit bestemmingsplan ingezien en we hebben gesprekken gevoerd met de woordvoerder van PC vastgoed en de woordvoerder van Spijkervastgoed.

Gevraagd besluit.

Het voorstel waarover de Gemeenteraad een besluit diende te nemen was het volgende.

  1. Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de zienswijzennota.

  2. Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de zienswijzennota.

  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Toelichting.

De school OBS Paterswolde Noord is geruime tijd geleden verhuisd naar de MFA Borchkwartier in Ter Borch. Hierdoor is de functie van het voormalige schoolgebouw komen te vervallen en is de vrijgekomen locatie nu inzetbaar voor woningbouw. Sinds het vertrek van de school wordt het gebouw tijdelijk in gebruik gegeven. Momenteel vindt er bewoning plaats voor anti-kraak.

De Gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden de kaders voor dit plangebied vastgesteld.

het College van B&W heeft in april 2015 besloten om de verkoop en herontwikkeling van dit gebied te gunnen aan PC Vastgoed.

In eerste instantie waren op deze locatie 3 gebouwen gepland met in totaal 24 appartementen, door de veranderende markt is men toen teruggegaan naar maximaal 12 grondgebonden woningen.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan is aan de Gemeenteraad voorgelegd, hier is de Raad unaniem mee akkoord gegaan, waarna het bestemmingsplan ter inzage gelegd is. Vervolgens is het ontwerp van het bestemmingsplan op 20 december aan de Raad voorgelegd met de zienswijzennota. Ook hier is de raad mee akkoord gegaan.

Het besluit.

Zoals reeds eerder aangegeven heeft de fractie van Gemeentebelangen met alle betrokkenen van het bestemmingsplan en het gebied gesproken en alle argumenten tot zich genomen.

Op bepaalde momenten kwamen er zaken naar voren, welke aanleiding gaven tot een verder gaand onderzoek. Naar aanleiding hiervan hebben we het dossier van dit plangebied ingezien. In dit dossier hebben we echter geen feiten ontdekt die voornoemde zaken bevestigden.

Als we naar het bestemmingsplan kijken dat aan de Raad voorgelegd werd, konden we niet anders concluderen dan dat het plan voldoet aan de kaders die wij als Raad zelf gesteld hebben aan dit plangebied.

Mogelijk, als we op het moment van het stellen van de kaders hadden geweten wat we nu weten, hadden wij de kaders anders gesteld.

Nu kan de fractie van Gemeentebelangen niet anders besluiten dan in te stemmen met het voorgelegde bestemmingsplan en het voorgestelde besluit.

Tijdens de stemming werden er 2 Motie ingediend.

De eerste motie kwam van de ChristenUnie, de strekking van deze motie was het vaststellen van de wijzigingen die PC vastgoed heeft toegezegd waar het gaat om hoogte en oppervlaktematen.

Gemeentebelangen heeft voor deze motie gestemd. Alle andere fracties met uitzondering van Leefbaar hebben ook voor deze motie gestemd, hierdoor werd deze motie aangenomen.

De tweede motie was afkomstig van de PvdA. De strekking van deze motie was het College opdracht te geven weer een gesprek tot stand te brengen tussen de omwonenden en de projectontwikkelaar PC vastgoed.

Gemeentebelangen heeft ook voor deze motie gestemd. Dit deden de fracties van de PvdA en GroenLinks ook, met 8 stemmen voor en 14 stemmen tegen haalde deze motie het niet.

Zoals reeds aangegeven heeft Gemeentebelangen voor het voorstel gestemd, dit deden ook de fracties van CDA, ChristenUnie, VVD en 3 leden van D66. De fracties van PvdA, GroenLinks, Leefbaar en 1 lid van d66 stemde tegen.

Het voorstel heeft het gehaald met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Daarmee is het gemoveerde voorstel aangenomen.