Huishoudelijk afval, kaders vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Als punt 12 stond het agendapunt met als onderwerp “Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020” op de agenda van de Raadsvergadering. Dit agendapunt heeft op dinsdag 12 september 2017 ook reeds op de agenda gestaan, maar tijdens die Raadsvergadering heeft de gemeenteraad over dit onderwerp gediscussieerd.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 diende er een besluit genomen te worden omtrent het huishoudelijk afval.

Gevraagd besluit.

 1. Kennis te nemen van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval 2017 – 2020;

 2. In te stemmen met:

  1. een derde container voor Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD);

  2. een nultarief voor Groente, Fruit en Tuin afval (GFT);

  3. een kg/frequentie-tarifering conform scenario 3 van de Kadernotitie Huishoudelijk Afval;

  4. één aanslag per jaar;

  5. inzameling oud papier door kerken, scholen en verenigingen;

  6. geen bedrijfsafval in te zamelen op de milieustraat;

  7. medicijnafval inzamelen bij de apothekers mogelijk maken:

  8. het verstrekken van een krediet met economisch nut van € 560.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van de PMD-containers en de kapitaallasten van ca € 46.000 vanaf 2019 te dekken uit de afvalstoffenheffing;

  9. In 2018 incidenteel een bedrag van € 30.000 (incl. BTW) ter beschikking stellen voor de benodigde aanpassingen van de milieustraat i.v.m. het 0-tarief voor GFT-afval en te dekken uit de voorziening reiniging.

 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Toelichting.

Zoals reeds eerder vermeld heeft de Gemeenteraad op dinsdag 12 september 2017 de discussie gevoerd over het inzamelen van het huishoudelijk afval binnen gemeente Tynaarlo.

Gemeentebelangen vond met name dat de burgers gewoon hun oude medicijnen moeten kunnen inleveren bij de apothekers, waarna de gemeente dan zorg draagt voor het ophalen van deze medicijnen bij de apothekers. Dit is door het College van Burgemeester&Wethouders overgenomen, en ook als zodanig verwoord in het voorstel.

Het 0 euro tarief instellen voor het Groente, Fruit en Tuinafval (GFT afval) lijkt sympathiek, maar de kosten dienen toch door de inwoners opgebracht te worden. Waar de kosten uiteindelijk naar toegerekend worden zullen we bepalen tijdens het besluit van de afval verordening. het College van B&W heeft toegezegd dat het instellen van het 0 euro tarief voor het GFT afval geëvalueerd zal gaan worden. We zullen dan kijken hoe het bevalt en of het teruggedraaid of aangepast dient te worden.

Stemming.

De fractie van Gemeentebelangen heeft zonder stemverklaring voor het gevraagd besluit gestemd.

Uiteindelijk werd het voorstel met algehele (unanieme) stemmen aangenomen.