De Punt Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28.

Vries, 26 september 2017.

Gedeputeerde staten van Drenthe (GS) hebben de Gemeenteraad van Tynaarlo verzocht om een planologische procedure te voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R Voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt”.

Nadat de Gemeenteraad dit onderwerp op dinsdag 13 september 2017 reeds opiniërend had besproken, was het nu tijd voor de besluitvorming.

Na de vergadering van 13 september kwam de informatie naar voren dat het terrein van Scheepswerf Beuving te De punt te koop is. Voor verschillende fracties was dit aanleiding om te pleiten om op deze locatie een transferium te realiseren.

Van Gedeputeerde staten van Drenthe is hierop een reactie ontvangen. De scheepswerf is al eerder in beeld geweest als mogelijke locatie voor een transferium, maar is destijds functioneel volstrekt ongeschikt bevonden, omdat het niet mogelijk is het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) daar te laten halteren. Het HOV-product bestaat uit Q-link en Qliner bussen die vanwege hun hoge snelheid en frequentie een volwaardig alternatief vormen voor de auto.

Het HOV moet binnen twee/drie 'verliesminuten' het hoofdwegennet (A28/N34) verlaten,

halteren en haar weg weer vervolgen. De locatie overschrijdt de maximale omrijdtijd. Meer reistijdverlies leidt ertoe dat doorgaande reizigers afhaken (discomfort) en de exploitatiekosten van het OV toenemen.

Een frequente bediening met het HOV is een vereiste voor een goed functionerende

P+R voorziening.

Het besluit.

Gemeentebelangen kon instemmen met het gevraagde voorstel. Hierbij speelde de volgende argumenten een rol:

 • door de Haarlemmermeer constructie van de op- en afritten verbetert de veiligheidssituatie ter plaatse aanzienlijk,

 • door de realisatie van een 2e rotonde verbetert de doorstroming op de Groningerstraat aan de westzijde van de a28 aanzienlijk,

 • De milieueffecten van het transferium op de natuur blijven door de situering het transferium in de oksels van de op- en afritten van de A28 beperkt;

 • De realisatie verbetert aansluiting van de dorpen Vries Yde-De Punt Glimmen en Eelde-Paterswolde op het Hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk HOV;

 • Het draagt bij aan een betere ontsluiting van het Bloemenveiling terrein en het Vliegveld.

Gevraagd besluit.

De raad werd gevraagd om:

 1. De coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:

  • de herziening van het bestemmingsplan,

  • De omgevingsvergunning,

  • het eventueel benodigde verkeersbesluit,

  • de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder

  • En eventueel andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;

 2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan c.a. gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage wordt gelegd met het indienen van een schriftelijke zienswijze;

 3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning, het eventueel benodigde verkeersbesluit, de eventueel benodigde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”.

De stemming.

Zoals reeds eerder aangegeven stemde de fractie van Gemeentebelangen voor dit voorstel. De partijen GroenLinks, PvdA en Leefbaar stemden tegen het voorstel. Het voorstel werd met 14 stemmen voor en 8 tegen aangenomen