Groningen Airport Eelde beheersverordening.

Vries, 26 september 2017.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Als de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen).

Het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde voorterrein is op 4 december 2001 vastgesteld en op 2 juli 2002 goedgekeurd. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vanaf 12 september 2007 en dient te worden herzien. Dit is de reden dat het punt met als onderwerp “Vaststelling beheersverordening Groningen Airport Eelde” op de agenda van de Gemeenteraad stond.

Gevraagd besluit.

  1. De beheersverordening Groningen Airport Eelde bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVGAE-0301 vaststellen;

  2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

De ontwerp beheersverordening Groningen Airport Eelde voorterrein heeft vanaf vrijdag 12 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon iedereen een zienswijze tegen deze ontwerp beheersverordening indienen. Er zijn echter geen zienswijzen ingediend. In het kader van het vooroverleg is de ontwerp beheersverordening ook toegezonden naar de vooroverlegpartners. Van Waterschap Hunze en Aa’s hebben wij een instemmende reactie ontvangen.

Stemming.

Gemeentebelangen heeft geen bedenkingen omtrent de beheersverordening voor het voorterrein van Groningen Airport Eelde (GAE), de fractieleden hebben dan ook zonder stemverklaring voor het gevraagd besluit gestemd.

Met algehele stemmen is de Gemeenteraad akkoord gegaan met de beheersverordening.

De vastgestelde beheersverordening wordt spoedig bekendgemaakt en aansluitend gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tegen de vaststelling van de beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.