Verzoek financiële ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Vries, 26 september 2017.

De twee glasvezelorganisaties hebben een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Gemeentebelangen onderkent het belang van snel internet en is bereid om de glasvezelorganisaties te ondersteunen.

Waar ging het over?

In de grote kernen is door de markt glasvezel aangelegd. Commerciële partijen hebben echter geen belangstelling om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Snel internet is van groot belang voor de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het buitengebied:

  • Zo zien we een toenemende automatisering bij agrarische bedrijven;

  • Voor onderwijs zijn scholieren steeds meer aangewezen op internet;

  • Ook voor de zorg op afstand gaat internet een steeds belangrijkere rol spelen. Mede daardoor kunnen ouderen langer thuis wonen.

    Door het achterwege blijven van snel internet dreigt het buitengebied (verder) achterop te raken. In de afgelopen jaren zijn in Drenthe diverse bewonersinitiatieven gestart om zelf glasvezel te regelen. Het is een onderwerp dat hoog op de agenda staat bij de dorpen.

De initiatieven.

Binnen onze gemeente zijn het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord actief. Alle lokale glasvezelinitiatieven binnen onze gemeente maken inmiddels deel uit van deze twee organisaties. Daarnaast maken ook initiatiefgroepen in Aa en Hunze, Assen en Noordenveld er deel van uit.

De twee genoemde glasvezelorganisaties hebben een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg van glasvezel. De verzoeken gaan om aanvullende financiering voor de zogenaamde grijze aansluitingen. Dat zijn aansluitingen waar nu al kabel aanwezig is. Voor de witte aansluitingen (plekken waar nu alleen internet via koperleiding/telefoonlijn aanwezig is) heeft de provincie Drenthe een lening voor 100% van de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Voor de grijze aansluitingen leent de provincie tot maximaal 50%, voor zover het meeleggen van grijs efficiënt is om bij witte aansluitingen te komen. De provincie heeft zich op het standpunt gesteld, dat de financiering van het overige deel voor grijze aansluitingen van andere partijen moet komen. Daarbij wordt er ook naar de gemeenten gekeken.

Het al dan niet verkrijgen van financiering van de gemeente voor grijze aansluitingen lijkt bepalend te worden voor het slagen van de glasvezelinitiatieven.

De bedragen.

Om welke bedragen gaat het?

Het Drents Glasvezel Collectief vraagt om een lening van € 350.000,- en om € 350.000,- als aandelen in een BV. Daarbij is nog niet gerekend met een bijdrage van de provincie voor grijs. Het Drents Glasvezel Collectief richt zich in onze gemeente op 650 grijze en 1050 witte aansluitingen.

Coöperatie Glasvezel Noord vraagt om een lening van bijna € 500.000,- en gaan er daarbij vanuit dat de provincie voor het maximale percentage van 50% voor grijs bijdraagt. Coöperatie Glasvezel Noord richt zich op 444 grijze en 113 witte aansluitingen binnen onze gemeente.

De bedragen die gevraagd worden kunnen nog wijzigen en zijn dus voorlopige bedragen. Daarom wordt nu gerekend met een globale bandbreedte van € 850.000,- tot € 1.700.000,- als gemeentelijke bijdrage aan de leningen voor grijze aansluitingen in onze gemeente. De gewenste looptijd van de leningen is 20 jaar en het rentepercentage is marktconform. Bij lagere rentepercentages is sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Gevraagd besluit

1. Een positieve houding aan te nemen om het Drents Glasvezel Collectief en Coöperatie Glasvezel Noord financieel te ondersteunen door middel van een lening voor grijze aansluitingen in onze gemeente, rekening houdend met een financiële bandbreedte zoals genoemd in het voorstel.

2. Het college te vragen een raadsvoorstel voor te bereiden voor de leningen zodra er duidelijkheid is over de hoogte daarvan, waarbij tevens de voorwaarden zijn beschreven.

3. Geen aandelen te nemen in de BV van het Drents Glasvezel Collectief

Motivatie om geen aandelen te nemen is dat de bestuurlijke aandacht, verantwoordelijkheden en de risico's naar verwachting groter zullen zijn dan bij het beschikbaar stellen van een lening. Het college is van mening dat het lenen voor de aanleg van glasvezel in deze situatie wel past binnen de kaders van het leningenbeleid.

Amendement.

Door GroenLinks is een amendement ingediend om het derde punt in het te nemen besluit te schrappen en pas een beslissing omtrent de vorm en de omvang van de financiering te nemen als er meer bekend is over de benodigde gelden en de vorm en grootte van de bijdrage die door elke geldschieter gefourneerd moet worden.

De gemeenteraad neemt over het voorstel en het amendement op dinsdag 10 oktober 2017 een besluit.