Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Vries, 26 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond agendapunt 14 met als onderwerp “Ruimte voor Ruimte regeling Groningerstraat 50 te Midlaren”.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde planvorming op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren

  2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1. BRO);  

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Toelichting.

Momenteel staat er bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische bebouwing op het perceel Groningerstraat 50 te Midlaren. Het College van B en W stelt voor deze bestaande bebouwing te vervangen door twee fraaie en op elkaar afgestemde vrijstaande woningen. Een landschaps- en tuininrichtingsplan draagt er aan bij dat de nieuwe woningen goed aansluiten bij de bestaande woonomgeving.

Om deze kwaliteitsslag te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Stemming.

Gemeentebelangen staat sympathiek tegenover het gevraagde besluit, de fractieleden hebben dan ook voor dit voorstel gestemd.

Het voorstel werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter inzage gelegd worden. Tijdens deze periode heeft een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.