Bomenkap Landsteinerweg Eelde, GB stelde vragen.

Eelde, 17 januari 2018.

Gemeentebelangen Tynaarlo ontving van een aantal bewoners van de Landsteinerweg in Eelde een verontruste mail met betrekking tot de op hande zijnde kap van een tiental bomen in deze straat. De fractie van het CDA had reeds schriftelijke vragen gesteld, echter had Gemeentebelangen nog een aantal aanvullende en verduidelijkende vragen over dit onderwerp. Namens Gemeentebelangen Tynaarlo stuurde Peter van Es daarom schriftelijke vragen per brief aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Hieronder geven we de brief weer, welke van Es namens Gemeentebelangen naar het College heeft gezonden.

Geacht college van B en @,

We hebben diverse mails ontvangen met betrekking tot de bomenkap aan de landsteinerweg te Eelde.

Inmiddels zijn er door de fractie van het CDA de volgende vragen ingediend:

         zijn de bewoners hierover op een laat tijdstip geïnformeerd; zo ja waarom is hierover niet tijdig met hen gecommuniceerd.

         kunt u inzicht verschaffen over de noodzaak van deze voorgenomen plannen

         welke mogelijkheden hebben de betreffende bewoners eventueel nog om hun opvattingen kenbaar te maken en zijn er alternatieven voor wat betreft de voorgenomen plannen en zo ja, welke?

Gemeentebelangen sluit zich bij deze vragen aan.

In een van de mails welke Gemeentebelangen ontving werd gesteld dat blijkens een brief van de gemeente “de gemeente naar aanleiding van een aantal vragen van bewoners gekeken heeft naar de “toekomst van de bomen”.

Dit leidt bij Gemeentebelangen tot de volgende vragen:

  1. Van hoeveel bewonersadressen zijn er vragen over de toekomst van de bomen gesteld, en hoe verhoudt zich dit aantal tot het totaal aantal adressen.
  2. Is er ook bij de andere bewoners onderzoek gedaan of daar de zelfde “vraagstelling” speelde, en zo nee waarom niet.

Inmiddels zou de kap, zo hebben wij uit een mail van een bewoner van de straat vernomen, tijdelijk stilgelegd zijn.

  1. Betreft dit inderdaad het tijdelijk stilleggen van de kap?
  2. Kunt u ons informeren over de verdere processtappen richting bewoners?

Met vriendelijke groeten,

Peter van Es

Fractieleider Gemeentebelangen Tynaarlo

Zodra Gemeentebelangen Tynaarlo antwoorden ontvangt van het College van B en W op bovengenoemde vragen, zullen wij deze ook op onze website publiceren.