Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 23 januari 2018.

De brandweerkazerne die momenteel op Groningen Airport Eelde staat voldoet op termijn niet meer aan de veiligheidseisen. Om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldaan wordt aan deze veiligheidseisen, dient er in de nabijheid van de landingsbaan een nieuwe brandweerkazerne opgericht te worden.

Daarom stond er op het akkoordgedeelte van de agenda een voorstel over deze brandweerkazerne.

Gevraagd besluit.

Voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde:

  1. De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het op te stellen bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere benodigde vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend;

  2. Burgemeester en wethouders uitnodigen om het bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”.

Toelichting.

Op de huidige locatie kan niet in alle gevallen worden voldaan aan de eisen rond de aanrijtijden bij calamiteiten. Dit is niet wenselijk. Daarom wordt een aanvraag voorbereid voor het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne in de onmiddellijke nabijheid van de landingsbaan.

Er wordt gekozen voor een coördinatieregeling, dit zorgt voor een efficiënte procedure die sneller kan worden doorlopen dan een procedure van alle afzonderlijk benodigde besluiten.

Binnenkort wordt er een aanvraag ingediend voor een vergunning en een ontwerpbestemmingsplan. Vooruitlopend hierop wil het College van B en W duidelijkheid hebben of de Raad instemt met het gecoördineerd afhandelen van de aanvraag en het vaststellen van het bestemmingsplan.

Op 11 juli 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo besloten te investeren in GAE. Ook de gemeenteraad van Assen en Provinciale Staten van Drenthe en Groningen hebben besloten tot een investering.

Voor het behoud van de luchthaven is een vereiste dat de brandweer ter plaatse voldoet aan de wettelijke eisen en dat de aanrijtijden bij calamiteiten worden gehaald. De nieuwbouw van de brandweerkazerne was onderdeel van de onderbouwing van de benodigde investering in de luchthaven.

Besluit.

Gemeentebelangen is een groot voorstander van veiligheid, ook draagt zij onze luchthaven een warm hart toe.

De leden van Gemeentebelangen hebben dan ook voor dit voorstel gestemd.

Alle raadsleden stemden in met het gevraagde besluit.