Onderzoek rekenkamercommissie over GGD Drenthe.

Vries, 23 januari 2018.

Er heeft een gezamenlijk onderzoek plaatsgevonden door de rekenkamercommissies van 7 Drentse gemeenten naar de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD). De conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek voort zijn gekomen zijn aan de Raad ter besluit voorgelegd.

Gevraagd besluit.

Kennisnemen van het rapport met de aanbevelingen en de bestuurlijke reactie.

Toelichting.

De belangrijkste conclusies zijn dat het voor raadsleden lastig is inzicht te krijgen in de resultaten van de GGD Drenthe en daardoor ook niet makkelijk kunnen bijsturen. De informatie is niet gemeente specifiek en een duidelijk beleidskader ontbreekt. Naast een aantal praktische aanbevelingen rondom de GGD Drenthe wordt er in het rapport vooral een oproep gedaan om het toezicht op verbonden partijen beter te organiseren. Bijvoorbeeld door te bepalen welke verbonden partijen prioriteit hebben, een raadswerkgroep in te stellen, samen te werken met andere betrokken gemeenteraden en samenwerkingsverbanden periodiek te evalueren.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het College van B en W een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven. De Rekenkamercommissie Tynaarlo heeft naar aanleiding van deze bestuurlijke reactie een nawoord geschreven.

Besluit.

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich vinden in het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek, ook de bestuurlijke reactie van het College en het nawoord van de rekenkamercommissie Tynaarlo onderschrijven we.

We zijn dan ook akkoord gegaan met het gevraagde besluit, net als de overige Raadsleden van Tynaarlo.