Basisprincipes kansreike open plekken in Tynaarlo.

Vries, 23 januari 2018.

Het College van B&W hanteert samen met de ambtenaren van gemeente Tynaarlo een aantal basisprincipes om te bepalen of een bouwlocatie aan de gestelde criteria voldoet om ter beoordeling aan de Raad voorgelegd te worden.

Deze basisprincipes lagen ter bespreking voor aan de Gemeenteraad.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de Basisprincipes beoordeling kansrijke “open plekken”

Toelichting.

Vanuit de “ja, mits gedachte” wil het college het mogelijk maken om in incidentele gevallen medewerking te verlenen aan de bouw van een particuliere woning, daar waar het bestemmingsplan bebouwing nu niet mogelijk maakt. We spreken dan van bebouwing op zogenaamde “open plekken”.

Door deze benadering lopen we vooruit op de werkwijze zoals deze in de nieuwe Omgevingswet wordt nagestreefd.

Tijdens een eerdere raadsbehandeling over een concrete locatie, nabij Tienelsweg 30 C in Zuidlaren, heeft de Raad aangegeven de behoefte te hebben meer inzicht te verkrijgen in de te hanteren kaders. In een bijlage bij dit raadsvoorstel worden zeven basisprincipes beschreven, waaraan voldaan moet worden om tot een kansrijke bouwlocatie te komen. Voorgesteld wordt om met deze basisprincipes in te stemmen, zodat toekomstige verzoeken eenduidig, voortvarend en zonder willekeur beoordeeld kunnen worden.

De afgelopen jaren is een duidelijk stijgende tendens waarneembaar in het aantal verzoeken van particulieren om een woning te mogen bouwen op een perceel dat al bij betrokkenen in eigendom is. Door middel van een pilot-project “open plekken” is een eerste serie van dertien van dergelijke verzoeken beoordeeld op vier aspecten, te weten archeologie, cultuurhistorie, landschap en stedenbouwkundige ontwikkeling.

Aansluitend zijn in maart 2017 door de gemeente acht afwegingscriteria opgesteld voor de beoordeling van toekomstigeverzoeken. Deze afwegingscriteria zijn nu verwerkt en teruggebracht naar zeven basisprincipes.

De basisprincipes.

De basisprincipes die momenteel door het college van B en W gehanteert worden om de bouwlocaties te toetsen zijn de volgende.

  1. De beoogde bouwlocatie behoort tot de kern/randbebouwing van een dorp.

  2. Er is sprake van particuliere bouw met toevoeging van één woning.

  3. Er mogen geen natuur-en landschappelijke waarden aangetast worden.

  4. Wettelijke normen mogen geen belemmering vormen.

  5. Toevoeging van de woning moet passen binnen de ruimtelijke/stedenbouwkundige structuur.

  6. Binnen recente en toekomstige ontwikkelingsgebieden zijn geen mogelijkheden.

  7. Er mag geen strijd ontstaan met het gemeentelijk volkshuisvestingbeleid.

Behandeling en besluit.

Er is over de basisprincipes gesproken.

Er is echter geen besluit genomen. Tijdens de Raadsvergadering van 6 februari 2018 zal er een besluit genomen worden.