Tienelsweg 30c in Zuidlaren voor een nieuwe woning.

Vries, 23 januari 2018.

De bewoners van Tienelsweg 30c in Zuidlaren willen graag een toekomstbestendige woning bouwen op het perceel naast hun huidige woning. Om dit te kunnen realiseren dient er een bestemmingsplan wijziging plaats te vinden.

Er wordt aan de Gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen aan de planvorming en de start van de planologische procedure.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de bebouwing van een “open plek” op een perceel nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren;

  2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg (conform artikel 3.1.1. Bro);

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen, wanneer geen reacties van belangstellenden worden ontvangen.

Toelichting.

Voor dit initiatief op het perceel naast Tienelsweg 30C, is inmiddels een schetsplan ontwikkeld. Het is een nadrukkelijke wens van de aanvrager, woonachtig op het perceel Tienelsweg 30C, om een nieuwe woning te realiseren met het oog op de toekomst.

Daar waar nu grasland (tuin) aanwezig is, zal dit in de nieuwe situatie vervangen worden door een nieuwe particuliere woning. Een nog te ontwikkelen tuininrichtingsplan zal er voor zorg dragen dat de nieuwe woning goed aansluit bij de bestaande woonomgeving en het landschappelijk gebied.

Om medewerking aan dit verzoek te kunnen verlenen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Op dit moment zijn door initiatiefnemer nog geen kosten gemaakt voor een (voorontwerp)bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken. Het is wenselijk om in dit stadium een standpunt van de gemeenteraad te hebben of het starten van een planologische procedure kans van slagen heeft. Dit laat overigens onverlet dat de raad, bijvoorbeeld op basis van eventuele zienswijzen, alsnog tot de overweging komt om geen medewerking te verlenen.

Bij dit initiatief is sprake van de beginfase van het project. Er is geen eerdere besluitvorming omtrent dit verzoek. Door de initiatiefnemer is nu een plan ontwikkeld dat akkoord is bevonden en dat ook kan rekenen op een positieve welstandsbeoordeling. Er zal door dit bouwplan geen onevenredige schade of afbreuk voor aangrenzende (agrarische) bedrijven ontstaan. Evenmin zal de woonsituatie en/of gebruiksmogelijkheden van aangrenzende woningen worden aangetast door dit plan.

Behandeling.

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich wel vinden in het voorstel. Wel zijn wij van mening dat er voor gewaakt dient te worden dat de bebouwde kom niet steeds verder oprukt en steeds meer terrein afsnoept van het buitengebied.

De besluitvorming van dit agendapunt zal plaatsvinden tijdens de Raadsvergadering op dinsdag 6 februari 2018.