Vragen aansprakelijkheid openbare ruimte werd door College beantwoord.

Vries, 23 januari 2018.

Op 27 december 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de aansprakelijkheid in de openbare ruimte. Zie voor de volledige brief met onze vragen Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.

Op dinsdag 23 januari 2018 ontving Gemeentebelangen een antwoord op de vragen van het College van B&W.

Hieronder de volledige antwoordbrief.

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief bericht ik u het volgende.

Reactie punt 1:

Voor gladheidsbestrijding geldt voor de wegbeheerder een inspanningsverplichting.

Dit betekent dat de gemeente voldoende adequaat dient te reageren op een gladheidsmelding.

Zij hoeft echter niet te garanderen dat alle wegen te allen tijde ijs- en sneeuwvrij zijn, bovendien geldt dat er een gladheidsbestrijdingsplan of strooiplan aanwezig is die de prioriteit stelt aan gladheidsbestrijding op plaatsen met een grote verkeersintensiteit. Op onze website staat hierover informatie.

De gemeente heeft daarmee in voldoende mate aan haar zorgplicht voldaan en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De weggebruiker dient zijn weggedrag in voldoende mate aan te passen op (de mogelijkheid van)

gladheid. Bij vorst en sneeuwval mag de weggebruiker er niet op vertrouwen dat het wegdek niet glad is.

Reactie punt 2:

Een wegbeheerder dient ingevolge de risicoaansprakelijkheid ervoor te zorgen dat de onder haar beheer vallende opstallen voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden door weggebruikers. De wegbeheerder dient te voorkomen dat deze opstallen een gebrek vertonen die een gevaarlijke situatie oplevert waardoor schade aan personen en/of zaken ontstaat.

Deze zorgplicht van de beheerder betekent echter niet dat elke oneffenheid tot aansprakelijkheid leidt. Van geringe hoogteverschillen in het wegdek e.d. kan niet worden gesteld dat dit een gevaarlijke situatie oplevert. De beheerder behoeft geen rekening te houden met een zodanig ongelukkige misstap dat zij voor de gevolgen daarvan aansprakelijk kan worden gesteld.

In de beoordeling van een gebrek hanteren we de CROW-normen.

Deze richtlijnen zijn geen wettelijke basis en hebben geen wettelijke verplichting. Er is sprake van een ondersteunende en adviserende functie.

Voor 2017 waren er voor punt 1 geen meldingen voor Punt 2 waren er 7 meldingen waarvan 5 toekenningen.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo vind de beantwoording duidelijk. Wel wil de fractie nader onderzoeken welke richtlijnen er bedoelt worden waar men spreekt over de CROW-normen. Hierover berichten we op een later moment met de gevonden informatie.