Natuurwonen op schelfhorst, voorontwerp bestemmingsplan.

Vries, 23 januari 2018.

Op dinsdag 23 januari stond het Starten van de bestemmingsplanprocedure voor “Schelfhorst Natuurwonen” op de agenda van de Gemeenteraad.

Gevraagd besluit

  1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ en deze vrijgeven voor inspraak en vooroverleg.

  2. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen.

Toelichting

Het plan is om 10 zogenaamde “Natuurwoningen” te realiseren in Schelfhorst, een buurtschap ten noordwesten van Paterswolde.

Het terrein, waar eerder Camping Schelfhorst gevestigd was, grenst In het Noorden aan het “Elsburger Onland” en in het westen aan “De Onlanden”.

De Camping is in 2002 ontmanteld met de bedoeling om plaats te maken voor recreatiewoningen. In 2006 is het terrein bouwrijp gemaakt voor het recreatiepark en zijn er 2 modelwoningen gerealiseerd. Verder is het echter nooit gekomen, en heeft de natuur ongestoord zijn gang kunnen gaan.

Op grond van het vigerende bestemmingsplan “Verblijfsrecreatieterreinen” kunnen er nu bij recht 75 recreatiewoningen worden gebouwd.

Enige tijd geleden is de gemeente door architect Kalfsbeek en anderen benaderd. Deze hebben het plan ingediend om het terrein om te vormen naar een landschappelijke woonomgeving ten behoeve van 10 woningen. De huidige bestemming ‘verblijfsrecreatieterreinen’ maakt dit niet mogelijk. Het is daarom nodig om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Het College heeft besloten om een positieve grondhouding aan te nemen voor dit initiatief. Daarbij is een ambitiedocument vastgesteld, welke inmiddels ook door de provincie Drenthe en door Regio Groningen-Assen is goedgekeurd.

De initiatiefnemers hadden de raad uitgenodigd voor mondelinge toelichting op hun plannen. Ondanks dat Gemeentebelangen de situatie ter plekke en de historie van het terrein en de omgeving zeer goed kent spreekt het voor zich dat we hier graag gehoor aan hebben gegeven.

Op de vraag van Gemeentebelangen, wat men gaat doen als de Raad het bestemmingsplan niet wijzigt werd duidelijk aangegeven dat met dan terugvalt op de realisatie van de recreatiewoningen.

In de raad van Tynaarlo tekent zich een meerderheid voor het plan af.

Vooraf heeft het plan in de media de nodige aandacht getrokken. Diverse fracties waren erg kritisch ten opzichte van het plan. In de raad bleef daar uiteindelijk onder de druk van de realisatie van de 75 recreatiewoningen weinig van over.

Namens Gemeentebelangen gaf Peter van Es aan dat zij de behandeling van dit onderwerp liever na de verkiezingen had gezien omdat de bestemmingswijziging voor het gebied een grote impact heeft en min of meer als controversieel gezien kan worden.

Ook heeft Gemeentebelangen de vraag gesteld wat er nu gebeurd als dit plan niet door zou gaan, en wat de gevolgen zouden zijn als ook het huidige bestemmingsplan ingetrokken zou worden. Hierop werd onomwonden gesteld dat men dat met de recreatiewoningen verder gaat en dat men dit bij recht kan doen. Intrekken of wijzigen van de huidige bestemming zal tot hoge claims leiden.

De grootste raadspartijen D66 en VVD omarmen het plan voluit en ook Leefbaar Tynaarlo is voor. Allen met als argument dat er waarschijnlijk 75 recreatiewoningen komen als het plan niet doorgaat. Dat vooruitzicht geeft ook voor PvdA, ChristenUnie en CDA de doorslag om toch voor het plan te gaan stemmen.

GroenLinks hoopt het gebied helemaal voor de natuur te bewaren en is tegen. Gemeentebelangen heeft aangegeven de volgende raadsvergadering haar standpunt kenbaar te maken.

Besluit.

De tien geplande Natuurwoningen lijken er dus te komen. Dinsdag 6 februari hakt de raad definitief de knoop door.