Natuurwonen op Schelfhorst, Raad nam besluit.

Vries 6 februari 2018

Op 6 februari stond het Starten van de bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen ter besluitvorming op de agenda van de Gemeenteraad.

Op 23 januari was dit onderwerp al uitgebreid in de Raad besproken. Er tekende zich een zeer duidelijke meerderheid voor de plannen af. D66 (4), VVD (4) Leefbaar Tynaarlo (3), PvdA (3), ChristenUnie (2)en CDA (2) waren voor; samen goed voor 18 van de 23 zetels in de raad.

Het liep echter wat anders.

Slechts op het nippertje stemde de Raad voor het plan om de tien villa's te bouwen bij Paterswolde. Jammer want als het aan Gemeentebelangen ligt blijft het natuur.

 

Wat gebeurde er?

Er lag ineens een motie ter tafel met als strekking om het college op te dragen een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid, juridisch en financieel om Schelfhorst vrij te waren van bebouwing en indien mogelijk als natuur te behouden, alvorens als raad een besluit te nemen.

De motie beoogt feitelijk uitstel te krijgen voor het nemen van een beslissing gedurende de termijn van onderzoek (een onderzoekstermijn werd overigens niet genoemd).

De juridische haalbaarheid is niet zo moeilijk. De gemeente wijst het huidige voorstel af, trekt de huidige bestemming in en wijzigt deze in de bestemming natuur. Dat dit tot rechtsgevolgen leidt met forse schadeclaims is duidelijk.

De gemeente kan (proberen) om het terrein zelf te kopen, of substantieel bij te dragen aan de aankoop door een derde bijvoorbeeld natuurmonumenten. Natuurmonumenten heeft zelf het geld niet. Voor beide opties is een forse bijdrage van de provincie nodig, of die en in welke mate zij zouden willen en kunnen bijdragen is onbekend. Dit geld ook voor gemeente Tynaarlo zelf.

De motie is verworpen met 11 stemmen vóór (Gemeentebelangen LT, GL, en PvdA) en 12 stemmen tegen (VVD, D66, CDA en CU).

Daarna werd over het ongewijzigde voorstel gestemd.

Gevraagd besluit

  1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ en deze vrijgeven voor inspraak en vooroverleg.

  2. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen.

De stemming.

Het voorstel werd aangenomen met 12 stemmen vóór (VVD, D66, CDA en CU) en 11 stemmen tegen (Gemeentebelangen en de overige fracties).

Het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplangaan nu verdere de inspraakprocedure in.