Rietwijk Noord ecozone.

Vries, 20 februari 2018.

De gemeenteraad heeft op 23 september 2013 het bestemmingsplan “Rietwijk Noord” in Eelderwolde vastgesteld. Bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan, dat op 6 juni 2017 door de Gemeenteraad is vastgesteld, is geconstateerd dat bij het tekenen van de verbeelding van het bestemmingsplan iets is fout gegaan. Dwars door de wijk loopt een gasleiding. De grond waarin deze leiding ligt is ingericht als ecozone en als zodanig bestemd. Het bestemmingsplan van de ecozone is iets te ver in zuidelijke richting gelegd. Daarom wordt het bestemmingsplan opnieuw ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Gevraagd besluit.

Voor dit agendapunt wordt aan de Gemeenteraad gevraagd het volgende besluit te nemen.

  1. Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord – aanpassing ecozone” vrij te geven voor inspraak en overleg;

  2. Op grond van de Inspraakverordening te bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze;

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”.

Toelichting.

In het bestemmingsplan wordt de verbeelding aangepast waardoor de ligging van de ecozone overeenkomt met de feitelijke situatie. Een deel van het plangebied dat voorheen de bestemming “Woongebied” had, krijgt de bestemming “Natuur” en andersom. Daarnaast wordt de geldende dubbelbestemming “Leiding-Gas” opgenomen. De situering van de dubbelbestemming is ongewijzigd.

Gelet op de geringe impact van de wijziging van de bestemming wordt de gelegenheid geboden voor het indienen van een schriftelijke zienswijze. Wij zullen de bewonersvereniging Ter Borch schriftelijk informeren over de komende procedure. Nadat het bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage heeft gelegen” krijgt de Gemeenteraad te zijner tijd het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit.

Gemeentebelangen is van mening dat deze wijziging van het bestemmingsplan een goede en noodzakelijke is. We stemden dan ook voor dit bestemmingsplan.

Het voorstel werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.