Commissie bezwaar in verordening vastgelegd.

Vries, 20 februari 2018.

Door het vaststellen van een nieuwe Verordening commissie bezwaarschriften beschikt gemeente Tynaarlo over een actuele verordening waarin in de eerste plaats de huidige werkwijze van de commissie is vastgelegd en in de tweede plaats waardoor er overeenkomstig de VNG-modelverordening wordt gewerkt.

Deze Verordening werd aan de Gemeenteraad ter instemming op het akkoordgedeelte van de agenda voorgelegd.

Gevraagd besluit.

Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018.

Toelichting.

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften bestaat uit een algemene en een personele kamer. De algemene kamer van onafhankelijke commissie bezwaarschriften adviseert de gemeentelijke bestuursorganen over de afhandeling van bezwaarschriften op het terrein van onder andere omgevingsvergunningen (voor bijvoorbeeld de activiteiten bouwen, kappen, slopen), subsidies, besluiten Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De personele kamer adviseert inzake personele aangelegenheden. Vooralsnog blijft de personele (ambtenaren) kamer bestaan. Na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de Verordening op dit onderdeel aangepast.

De huidige Verordening commissie bezwaarschriften is ruim 10 jaar oud. De belangrijkste veranderingen betreffen het aspect bemiddeling en de digitale verslaglegging. Voorafgaand aan de behandeling van het bezwaarschrift wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden bestaan om informeel tot een oplossing te komen tussen de diverse partijen. Om de bemiddeling in goede banen te leiden is binnen de organisatie een mediator beschikbaar. Op dit moment wordt al gewerkt met bemiddeling in de bezwaarfase maar nu wordt dit in de verordening vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de verslaglegging. Van de hoorzitting wordt een digitale geluidsopname gemaakt die op verzoek beschikbaar wordt gesteld. Op dit moment is de zittingsperiode van de commissieleden gekoppeld aan de raadsperiode. Het gevolg hiervan is dat de commissieleden allen tegelijk aftreden en de continuïteit niet is gewaarborgd. Om getrapt aftreden mogelijk te maken wordt voorgesteld de zittingsperiode los te koppelen van de raadsperiode. Daarnaast wordt aangesloten bij VNG- modelverordening wat betreft de zittingsduur van de commissieleden, zijnde maximaal acht jaar.

Besluit.

De fractie van Gemeentebelangen kon wel akkoord gaan met deze nieuwe verordening.

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met deze verordening.