Kaalslag op Schelfhorst, vragen GB beantwoord.

Vries, 14 maart 2018.

Weering heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo op 11 februari 2018 vragen gesteld met betrekking tot de kaalslag op het terrein waar voorheen camping schelfhorst was gevestigd.

Voor de brief waarin de vragen gesteld werden, klikt u op de link hieronder.

Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.

Deze vragen werden door het College van Burgemeester en Wethouders op 14 maart 2018 beantwoord.

Hieronder wordt de antwoordbrief van het College weergegeven.

Geachte heer Weering,

Op 11 februari jongstleden ontvingen wij uw brief met vragen over het kappen van bomen op de Schelfhorst. In deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.

  1. 1.Is het College op de hoogte van de kap van de bomen?

Het College is vrijdag 9 februari op de hoogte gesteld van de kapwerkzaamheden op de Schelfhorst. En heeft op dat moment de werkzaamheden laten stilleggen om één en ander nader uit te zoeken en met de eigenaar in overleg te treden.

  1. 2.Is er voor het kappen van deze bomen een kapvergunning nodig?

Binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is noodzakelijk om voor bomen die gemeten op 130 cm dikker zijn dan 40 cm en voor een houtopstand van meer dan 200 m2 een kapvergunning aan te vragen.

In het voortraject is hierover wel overleg met de gemeente Tynaarlo geweest, maar hierover is onduidelijkheid ontstaan. Daarnaast is vooraf besproken dat er geen bomen gekapt zouden worden van meer dan 40 cm. De eigenaar van het terrein vraagt op korte termijn de kapvergunning aan voor de vergunningsplichte bomen en voor de houtopslag die in de afgelopen jaren op het terrein zijn ontstaan.

Ook heeft de eigenaar van het terrein inmiddels aangifte gedaan van vernieling van eigendommen op zijn terrein. In dit geval het omzagen van zijn bomen.

Daarnaast is voor een deel van het terrein waar de houtopslag staat een melding nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet). Dit is ook het deel waar nu het merendeel van de kap heeft plaatsgevonden. Deze ontheffing is op 15 februari jongstleden, inclusief een ontheffing voor dewachtverplichting van 4 weken, door de provincie Drenthe verleend in deze ontheffing is. Dit betekent dat de ontwikkelaar direct met de kap van de houtopstand kan beginnen c.q. door kan gaan.

  1. 3.Zo ja, is er een kapvergunning voor het kappen van deze bomen afgegeven?

Uit ons eerdere antwoord op vraag 2 blijkt dat er op het moment van kappen op 8 en 9 februari geen omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen is afgegeven.

Op het moment dat de kapaanvraag ingediend is, gaan wij op basis van de APV kijken of het kappen van deze bomen gelegaliseerd kan worden en of hier een aanvullende herplant van bomen noodzakelijk is.

  1. 4.Is alles met de grond gelijk maken in stand houden van de natuur?

Alles met de grond gelijk maken is niet hetzelfde als het in stand houden van de natuur. Tegelijk kan alles met de grond gelijk maken een herstel van de natuurwaarden met zich meebrengen. Pas na ontvangst van de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij een volledig beeld van wat de bedoeling is en wat dit betekent voor de situatie ter plaatse.

Zoals bekend is er een plan voor het realiseren van 10 woningen op dit terrein. Dit met zoveel mogelijk behoud van de natuur. De houtwallen in het gebied zijn een belangrijk onderdeel van die natuurwaarden en die worden opgenomen in het nieuwe plan.

Dat neemt niet weg dat er ruimte gemaakt moet worden als er woningen in het terrein ontwikkeld worden. Dat de opslag daarvoor verwijderd moet worden is een logisch gevolg van de plannen.

Wij zullen er naar streven om in goed overleg de natuurwaardes welke van belang zijn voor het gebied op een goede manier te behouden.

  1. Is deze kaalslag überhaupt toegestaan?

Binnen de geldende regelgeving en ook in het kader van de Wet Natuurbescherming is het verwijderen van deze houtopstand toegestaan.

Echter zoals in het antwoord op uw vraag 2 al is aangegeven moet hiervoor wel de juiste procedures doorlopen worden.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders