Laatste vergadering Raadsperiode 2014 2018.

Vries, 13 maart 2018.

De laatste Raadsvergadering van de Raadsperiode van 2014 tot 2018 heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 maart 2018. Er stonden niet veel punten op de agenda voor deze Gemeenteraadsvergadering.

Hieronder worden de punten die op de agenda stonden besproken.

Wijzigen verordening gemeentelijke onderscheidingen;

In hoofdzaak is deze wijziging er voor bedoeld om een gemeentelijke onderscheiding postuum (aan een overledene) te kunnen uitreiken. Hierbij wordt met name gedacht aan de 3 omgekomen brandweermannen uit  Eeldebij de brand in De punt.

De Raadsleden van Gemeentebelangen konden zich heel goed vinden in deze wijziging.

Geen van de overige Raadsleden stemde tegen dit voorstel.

Het voorstel werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.

Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe;

Het Algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe heeft eind 2017 besloten de netwerksamenwerking van de Drentse gemeenten en ketenpartners in het veiligheidshuis Drenthe op biofachtaken te laten ondersteunen door Veiligheidsregio Drenthe on de ondersteuning van deze samenwerking te organiseren is het nodig om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe te wijzigen.

Gemeentebelangen kon zich, net als de overige Raadsleden wel vinden in het voorstel.

Het voorstel werd met algehele stemmen (unaniem) aangenomen.

Eervol ontslag Griffier;

De Griffier van gemeente Tynaarlo, Jan de Jong heeft een andere uitdaging gevonden. Daarom heeft hij zijn ontslag ingediend.

De voltallige Gemeenteraad heeft besloten om Jan de Jong eervol ontslag te verlenen.

Werving en selectie Griffier gemeente Tynaarlo;

Het voorstel was om de huidige werkgeverscommissie aan te stellen als selectiecommissie voor het werven van een nieuwe Griffier voor onze gemeente. De voltallige Gemeenteraad ging akkoord met dit voorstel.

Bespreking kaderbrieven.

Tijdens dit agendapunt werden de kaderbrieven van de volgende Gemeenschappelijke Regelingen besproken.

  • GGD;

  • WPDA;

  • Alescon;

  • Recreatieschap Drenthe;

  • VRD.

Er was niemand die woordvoering over dit agendapunt voerde.

De leden van Gemeentebelangen kon zich wel vinden in de kaderbrieven.

Met algehele stemmen werden de kaderbrieven geaccordeerd.

Motie vreemd van de agenda.

Door de voltallige Gemeenteraad werd er een motie vreemd aan de agenda ingediend.

Deze motie ging er over dat er op zeer korte termijn een kaderbrief van de Gemeenschappelijke Regeling ISD aan de gemeenteraad diende te worden voorgelegd.

Deze motie is dan ook door de gehele Raad aangenomen.

Na afloop van de Raadsvergadering werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een hapje en een drankje voor het uitluiden van deze Raadsperiode.

Op naar de nieuwe Raadsperiode, maar eerst nog de verkiezingen van de gemeenteraad.