Huisvesting menzo Altingschool.

Vries, 17 april 2018.

De Menzo Altingschool kampt met gebrek aan ruimte om haar leerlingen te kunnen opvangen. De afgelopen tijd is de Menzo Altingschool gegroeid.

Om deze groei te kunnen opvangen is er meer budget nodig voor deze school, zodat er voldoende lokalen gerealiseerd kunnen worden voor alle leerlingen.

Daarom staat het agendapunt op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van 17 april 2018.

Gevraagd besluit.

De gemeenteraad werd gevraagd akkoord te gaan met de volgende punten.

  1. Een economisch krediet van € 367.500,- beschikbaar stellen voor de permanente uitbreiding van twee groepen voor de Menso Altingschool en de structurele kapitaalslasten a € 12.802.- ten laste brengen van het begrotingsresultaat;

  2. Een economisch krediet van € 213.600,- beschikbaar stellen voor de tijdelijke uitbreiding van de Menso Altingschool en hiervoor een bestemminreserve instellen van € 234.472,- ten laste van de ARGI.

Toelichting.

gemeente Tynaarlo heeft de plicht er aan te voldoen dat iedere school voldoende ruimte heeft om de leerlingen van betreffende school te kunnen opvangen.

De Menzo Altingschool is gegroeid, dit geldt niet alleen voor deze school, maar in de kern Eelde  - Paterswolde wordt er bij alle scholen groei geconstateerd.

Voor de Mariaschool en de Veenvlinder heeft de gemeenteraad reeds op een eerder moment budget beschikbaar gesteld, zodat het nieuw te bouwen schoolgebouw in de wijk Groote veen gebouwd kan worden voor het juiste aantal leerlingen.

De aanvraag voor deze uitbreiding is een reguliere aanvraag, in het kader van het huisvestingsprogramma. Voor deze aanvraag is geen dekking, daarom vraagt het college dit budget aan de Gemeenteraad.

Besluit.

Uiteraard wil Gemeentebelangen Tynaarlo voldoen aan de plicht die de gemeente heeft voor het faciliteren van het kunnen huisvesten van de leerlingen binnen de school waarop zij zijn ingeschreven. De fractie heeft daarom ook ingestemd met het voorstel.

De Gemeenteraad ging unaniem akkoord met het gevraagde besluit.