Armoede en schuldhulpverlening binnen Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. In 2014 stelde de gemeenteraad de nota ‘Schuldhulpverlening 2014-2017’ vast. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is bepaald dat de gemeenteraad een plan vaststelt over de integrale schuldhulpverlening voor een periode van maximaal vier jaar.

De nota “armoede en schuldhulpverlening 2018 – 2021” stond voor dinsdag 17 april 2018 op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

De gemeenteraad werd gevraagd de nota 'Armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo' vast te stellen.

Toelichting.

De nota ‘Armoede en Schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo’ beschrijft de visie, doelstellingen en speerpunten van het beleid armoede en schuldhulpverlening in de gemeente tynaarlo.

In de nota worden ten eerste de aanleiding, kaders en periode van de nota beschreven. Er wordt gekeken naar de relatie met andere beleidsterreinen en de totstandkoming van de nota wordt beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de begrippen armoede en schulden en wordt teruggeblikt op de beleidsperiode 2014 t/m 2017.

Uitgangspunten en doelen nieuw beleid.

De volgende uitgangspunten staan centraal in deze beleidsnota:

  • Bij de ondersteuning van mensen met schulden of in armoede houden we rekening met de kennis en inzichten over schaarste en stress en de invloed hiervan op het gedrag en welbevinden van mensen in deze situatie;

  • We zetten in op preventie en vroegsignalering van armoede- en schuldenproblematiek, in nauwe samenwerking met onze partners. Voorkomen is beter dan genezen;

  • We hebben extra aandacht voor het welbevinden van kinderen en zetten in op het doorbreken van de vicieuze cirkel van overerfbare armoede.

Besluit.

Gemeentebelangen kan zich vinden in deze nieuwe beleidsnota.

De gemeenteraad ging met algehele stemmen (unaniem) akkoord met het gevraagde besluit.