Jaarstukken regio Groningen Assen.

Vries, 8 mei 2018.

Jaarlijks dient de stuurgroep Regio Groningen Assen een begroting in te dienen bij de deelnemende gemeenten en Provinciale staten aan dit samenwerkingsverband. Eveneens dient de stuurgroep de financiën van het voorgaande jaar te verantwoorden.

Daarom stonden de financiën voor de Regio Groningen Assen op de agenda van de Raadsvergadering.

Gevraagd besluit.

  1. Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen;

  2. Eventuele zienswijzen ter kennis brengen van de Stuurgroep van de Regio Groningen-Assen.

Toelichting.

In het Convenant Regio Groningen-Assen is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de raden en staten worden gebracht. Op 5 maart 2018 heeft de Stuurgroep Regio Groningen Assen de jaarstukken 2018 vastgesteld.

De Gemeenteraad heeft de mogelijkheid om eventuele reacties over de conceptbegroting 2019 vóór 14 mei 2018 bij het regiobureau kenbaar te maken door middel van een zienswijze.

Besluit.

Gemeentebelangen Tynaarlo kon zich wel vinden in de gepresenteerde jaarrekening en begroting van het samenwerkingsverband Regio Groningen – Assen. De fractie had dan ook geen bijdrage bij dit onderwerp.

Wethouder Vemer kreeg van de Gemeenteraad de opdracht een zienswijze op te stellen naar aanleiding van de naar voren gebrachte opmerkingen.

Deze zienswijze zal eerst ter goedkeuring naar de Raad gezonden worden voordat deze naar de stuurgroep verzonden wordt.