Oude Asserstraat 38 in Vries, bestemmingsplan in ontwerp.

Vries, 8 mei 2018.

Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld voor het perceel van de Oude Asserstraat 38 in Vries. Door deze ontwerp bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 6 2 onder 1 kap woningen en 4 vrijstaande woningen te kunnen realiseren op het perceel.

De Gemeenteraad is bevoegd om een dergelijk bestemmingsplan vast te stellen.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met de inhoud van de Reactienota inspraak en vooroverleg, Bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38, Gemeente Tynaarlo, 05-03-2018;

  2. Instemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 en deze in het kader van de formele voorbereidingsprocedure ter inzage leggen.

Toelichting.

Vries is een aantrekkelijk woondorp, centraal gelegen tussen Groningen en Assen. Uit een eerdere dorpsbelevingsonderzoek is gebleken dat mensen het wonen in Vries hoog waarderen. Een dorp waar het niet alleen prettig wonen is voor degene die een eigen huis kan betalen, maar waar het ook prettig huren is. In tegenstelling tot Eelde en Paterswolde ligt Vries buiten het primaire invloed gebied van de woningmarkt van de stad Groningen. Wel wordt in Vries ruimte gezien voor een beperkte toevoeging van de woningvoorraad, waarbij opgemerkt moet worden dat er vraag gestuurd gebouwd moet worden.

Met de in het eind van 2015 vastgestelde dorpsagenda is voor Vries voorzien dat circa 45 woningen gerealiseerd worden binnen de bebouwde kom (inbreiding en transformatie). Aan de zuidoostzijde van het dorp is voorts ruimte aangewezen voor een kleine toevoeging met nieuwbouw van enkele tientallen woningen. Het perceel van de Oude Asserstraat 38 is een prominente inbreidingslocatie in Vries en past binnen het voorziene ontwikkelprogramma.

Bespreking en besluit.

Voor dit agendapunt was een inspreker die zijn zienswijze wilde laten horen omtrent dit voorstel, de inspreker was dhr. P. van Mombergen, welke zelf nabij de Oude Asserstraat woont. Meneer van Mombergen had ook reeds een schriftelijke zienswijze ingediend van een aanzienlijk aantal kantjes. In kort komt de bijdrage van heer van Mombergen er op neer dat hij van mening is dat 10 woningen op een dergelijk perceel te veel is.

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich op dit moment wel vinden in het gevraagde besluit. De woningen op het perceel van de Oude Asserstraat 38 komen niet veel dichter op elkaar te staan dan de woningen in de omgeving.

We vernemen graag van de omwonenden of zij zich ook kunnen vinden in dit initiatief.

De gemeenteraad besluit unaniem om het voorontwerp ter inzage te leggen. De inwoners van de gemeente kunnen binnenkort opnieuw hun zienswijze schriftelijk of mondeling over dit bestemmingsplan indienen.